Askøy vgs

Prosjektleder Halfdan Wiberg i Vestland fylkeskommune på takterrasse.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

HLMark

HLMark

Protanlogo

Protanlogo

Holvik

Holvik

IsoteksMiljø

IsoteksMiljø

GrevstadTvedt

GrevstadTvedt

Smimek

Smimek

Norrønalogo

Norrønalogo

SkanskaSurvey

SkanskaSurvey

Ved skolestart tar elever og lærere på Askøy i bruk et nytt skolebygg på 14.000 kvadratmeter. Bygget er ført opp i massivtre og limtre.

Fakta

Sted: Myrane, Askøy

Prosjekttype: Nybygg, skole

Kostnadsramme med merverdiavgift: 750 millioner kroner

Bruttoareal: 14.000 kvadratmeter

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: HLM Arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgiver: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Asfalt: Askøy Dekkelegging l Betongelementer: Heidelberg Materials l Prefab sandwichvegger: Nobi l Gulvstøp/tynnavretting: Betonggulv l Stålarbeid: Alsaker Stål l Limtre: Moelven Limtre l Massivtre: Abico Massivtre l Tak og dekkeelementer: Sotra Takstol l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: John Holvik l Vinduer: Nordvestvinduet l Solavskjerming: Vental l Rekkverk og håndløpere: Smi Mekanisk l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Parkett: Bo Andren l Rørlegger: Grevstad & Tvedt VVS l Elektro og ventilasjon: FN Elektro l Automatikk: Nordomatic l Heiser: Scan Heis l Traverskran: Industrikran Norge l Verkstedsutsyr: Rodin Fossdal, P Meidell og Alf I Larsen l Sprinkler: Total Sprinkler l Blåseisolasjon: Isoteks Miljø Vest l Gassanlegg: Gassmontasje & Service l Lås og beslag: Låssenteret l Beslag: Bergen Air l Porter: Portmakeren l Storkjøkken: Norrøna l Fast inventar: Idema l Byggevarer: Neumann Bygg l Rent tørt bygg: Mr Clean l Spiler- og systemvegger: Modulvegger l Bossug: Envac Norge l Foliering og skilt: Protector Skilt

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Constructa Entreprenør (nå del av Veidekke Entreprenør), HLM Arkitektur, Smedsvig Landskapsarkitekter og Multiconsult vant en pris- og designkonkurranse med påfølgende samspillsentreprise og totalentreprise for nytt bygg og rehabilitering av eksisterende bygg ved skolen. Byggherre er Vestland fylkeskommune.

Nybygget har et areal på 14.000 kvadratmeter. I neste byggetrinn skal det eksisterende bygget på 5.000 kvadratmeter rehabiliteres. Totalbudsjettet er på 750 millioner kroner, medregnet merverdiavgift. Byggearbeidene på nybygget startet i april 2021 og ble fullført i mai i år.

Dobler elevtallet

Askøy vgs hadde frem til juni cirka 560 elever. Når rehabiliteringen er fullført i 2024 vil skolen ha cirka 1.000 elever. Antall ansatte vil øke fra 98 til cirka 200.

Skolen har linjer for bygg og anlegg, elektrofag, helse og oppvekst, teknikk og industriell produksjon (TIP) og studiespesialisering. Skolen har også tilbud for tilrettelagt opplæring, en internasjonal klasse (vg2) i elektrofag og en klasse på studiespesialisering (vg2) i Tyskland.

I nybygget er det en kultursal med 350 sitteplasser, full scene og backstage-område.

Breeam Excellent

Prosjektleder Halfdan Wiberg i Vestland fylkeskommune forteller at med tre i konstruksjonen har man måttet kompensere mye angående lyd og brann.

– Treverket er blant annet spesialbehandlet med brannhemmende lakk, sier Wiberg.

Tekniske fag er bygget etter modell i StreamBIM, mens arkitektfag brukte tegninger.

– Bygget vil bli sertifisert som Breeam Excellent. Vi har fått verifisert designfasen, sier Wiberg.

La om vann og infrastruktur

Prosjektleder Anders Marum Flaa i Veidekke Entreprenør sier at prosjektet medførte omlegging av vann, avløp og overvann (VAO) og teknisk infrastruktur i grunnen.

– Dette var omfattende og ble gjort midt på høsten i vestlandsvær. Vi hadde åtte til ti meter dype grøfter og mye nedbør, men vi kom oss gjennom det. All teknisk infrastruktur lå der sentralbygget nå ligger og vi måtte legge om alt teknisk i bakken før vi kunne starte bygging. Det var også krevende å bygge helt inntil det eksisterende skolebygget som var i full drift gjennom hele byggeperioden. Vi hadde tett dialog med skolen i forhold til å ivareta brannsikkerhet og støy, sier Flaa.

Tre likeverdig fløyer

Master i arkitektur og partner Hedda Fjermestad Aase i HLM Arkitektur sier at firmaet har vært arkitekt, ansvarlig søker og iark (deler av fast inventar) for prosjektet.

– Nye Askøy videregående skole er en likeverdig sammenføyning av tre fløyer; sentralbygget med undervisningsrom, kultursal og fellesarealer, sørfløyen med verkstedhaller og undervisningsrom og nordfløyen med undervisningsrom og voksenopplæring. Sistnevnte fløy består av eksisterende bygg og er siste byggetrinn. Fellesfunksjoner som bibliotek, kantine og allrom finnes i møtet mellom de tre fløyene, derfor fikk prosjektet arbeidstittelen «koblingen», sier Aase.

Skolen tilbyr både teoretiske fag og yrkesfag. Satsingen på yrkesfag har preget formgivingen av bygget og verkstedene har fått en sentral plassering på tomten og en raus eksponering mot skolen og mot omgivelsene.

– Den åpne og solrike skoleplassen mot sørvest er delt i to nivåer, hvor det nedre tilhører yrkesfagene. Det er lagt stor vekt på at yrkesfag sine undervisningsarealer og verkstedplassen skal komme frem i lyset. Yrkesfagene blir eksponert mot syd og vest og aktiviteten på verkstedplassen blir en del av det store fellesskapet, sier Aase.

Nybygget er et trebygg hvor 90 prosent av konstruksjoner over bakken er i tre (limtre, massivtre og gitterdekker). Det har vært tilstrebet å eksponere trekonstruksjonene så langt det lar seg gjøre, innenfor krav til brannsikkerhet og akustikk. Dette er gjort for å kunne utnytte de visuelle og de inneklimatiske kvalitetene til treverket, i tillegg til de konstruktive. De eksponerte trekonstruksjonene kan dessuten være nyttige som pedagogiske virkemidler for byggfagene ved skolen.

Planløsning og logistikk

Bygget følger terrenget på Myrane og har innganger i to plan, ut mot skoleplassens to nivåer. Hovedinngangen er i andre etasje og henvender seg mot Kleppestø ungdomsskole og hovedtilkomstvei i vest. Rett innenfor inngangen finnes kantine med eksponering og utganger mot skoleplassen i sør, administrasjon og atriet, skolens kanskje viktigste og flotteste møteplass. I atriet er det visuell kontakt til alle etasjer, og alle fellesfunksjoner inkludert kultursalen henvender seg hit. Plan 2 strekker seg videre ut i nord- og sørfløy. I sørfløyen finnes undervisningsrom, grupperom og fellesareal, hvor det noen steder er satt inn store vinduer inn mot verkstedhallene.

– En romslig hovedtrapp forbinder alle etasjer i nybygget med nordfløyen (eksisterende bygg). Trappen er en massiv trekonstruksjon, og trapperommet kobler nybygg og eksisterende bygg. I plan 3 og 4 i sentralbygget finnes undervisningsrom, lærerarbeidsplasser og realfagrom. I plan 1 finnes undervisningsrom, garderober, felles treningsrom og fellesareal. Her er også hovedtyngden av tekniske rom, sier Aase.

Tre soner og to nivåer

Landskapsarkitekt Stina Karlsson i Smedsvig Landskapsarkitekter forteller at skolens utearealer er fordelt i tre soner rundt bygget: Adkomstsone og skoleplassen på nybyggets vest og sørside, verkstedarealer mot sør og uteplass med sansehage for elever med spesielle behov i nordøst.

– Oppholdsarealene utendørs er også fordelt på to nivåer, der skoleplassen og adkomsten i vest ligger en etasje over selve verkstedplassen. Man kan sånn sett følge med på arbeidene på verkstedplassen fra skoleplassen over. Det er i tillegg lagt til rette for sykkelparkering under skoleplassen, sier Karlsson.

Adkomsten til skolen skjer hovedsakelig fra sør og vest. I sør er eksisterende gang-/sykkelvei ført videre inn til skolen, i vest er det direkte adkomst mot hovedinngangen fra kiss & ride-sonen. Begge adkomstene er trygt tilrettelagt uten konflikt med trafikk inn og ut fra skolen. Fra sør kan du også komme deg direkte inn til skolens verkstedområde og verkstedhaller, følge traseen gjennom skoleplassen til hovedinngangen og videre til andre målpunkt i nord.

– Skoleplassen er lagt opp mot skolens kantine med en romslig uteplass med bord og benker, samt aktiviteter som bordtennis og balanseline, sier Karlsson.

I nordøst etableres en sansehage for elever med spesielle behov, hagen ligger skjermet fra de andre elevene, etter ønske fra skolen. I sør er det laget en oppholdsplass med benker og bed med vekster som avgir lukt og/eller har spiselige bær. Der er også et vannspeil som kan fungere som fuglebad. I den nordre enden er det laget en bålplass til og dyrkingskasser/kjøkkenhage. Treningsapparater skal skolen selv anskaffe.

– Det er lagt opp for regnbed eller drenering i grønne grøfter fra skoleplassen og mot øst. Ved de større arealene med fast dekke måtte vi ty til lukket system med sluk, sier Karlsson.

Spennende og utfordrende

Prosjektdirektør og oppdragsansvarlig for Askøy vgs, Knut Løkkebø i Multiconsult, sier at selskapet har vært totalrådgiver og brukt cirka 25 årsverk på prosjektet.

– For prosjekteringsgruppen har det vært både spennende og utfordrende å prosjektere et bygg der 90 prosent av bæresystemet skulle utføres i trekonstruksjoner over bakkenivå. Prosjektet er heldigitalisert og alle fag har levert i modell, sier Løkkebø.

Disiplinleder for konstruksjoner, Ph.d Åse Lyslo Døssland, forteller at hovedbæresystem har vært optimalisert og skreddersydd, og det har vært tre ulike leverandører av bærende trekonstruksjoner; Moelven på limtre, Abico på massivtre og Sotratak på gitterdekker. Grensesnitt og overføring av globale krefter mellom de ulike treelementene har krevd at spesielle løsninger må benyttes. Standard beslag i knutepunkter har i stor grad ikke har gitt tilstrekkeligere kapasiteter.

– Der det er stor avstand mellom de avstivende veggene i byggene genereres også større krefter i dekkeskivene. Siden dekkeelementene består av kryssfinerplater og gitterdragere i tre, så må det kubbes, laskes og skrus tett for å ivareta dimensjonerende krefter. Høye vegger med lav vekt har gitt behov for mye midlertidig avstiving i byggefase, som måtte detaljprosjekteres og som krevde stor grad av koordinering i fremdrift og montasje, sier Døssland.

Hun legger til at det har vært nødvendig påfore bærekonstruksjoner for å ivareta lydkrav og alle detaljer måtte vies stor oppmerksomhet både under prosjektering og utførelse for å sikre tilstrekkelig grad av splitting. Kultursal med strenge lydkrav måtte skilles ut konstruktivt som et eget bygg i bygget.

Oppfyller passivhuskrav

Disiplinleder Bygningsfysikk, Bjarne Høstmark, forteller at nybygget er prosjektert etter TEK 17 og tilfredsstiller i tillegg passivhuskriteriene i NS 3701. Oppvarming skjer via ventilasjon med i hovedsak varmepumpe som energikilde. I tillegg er det installert solceller på taket.

Siden bygget er oppført med bruk av massivtre og limtre har det vært ekstra fokus på fuktsikkerhet i prosjekteringsfasen, forteller Høstmark.

– Spesielt på Vestlandet krever slike konstruksjoner ekstra oppmerksomhet med henhold til fuktsikkerhet. Samspillet mellom RIByfy, arkitekt og entreprenør ved utarbeidelse av detaljer har vært meget viktig for å sikre gode, robuste, byggbare og varige fukttekniske løsninger for klimaskjermen, sier Høstmark.

To hoveddeler

Askøy vgs ligger på Myrane, en kilometer nord for kommunesenteret Kleppestø. Grunnen består av fjell og det er sprengt ut cirka 13.700 kubikkmeter faste masser.

Det ligger VA-ledninger i grunnen under nybygget. Det er radonsikret med membran og brønner som kan ventileres.

Nybygget består av to hoveddeler, et sentralbygg med fire plan og et verkstedbygg med to plan der plan 1 har ekstra høy himlingshøyde. Det blir god integrering mellom de ulike bygningsdelene. Byggets form er tilpasset tomten. Hovedinngangen ligger mot vest på plan 2. Samlet areal er på 14.000 kvadratmeter.

Drøyt 90 prosent av bærende konstruksjon over terreng er i tre. Sotrabjelken (gitterdrager av tre) er brukt som etasjeskiller. Takene har svakt fall, er isolerte og tekket med folie. Fasadene består i stor grad av tre som er ferdigbehandlet med beis på fabrikk. Interiøret har mye frilagt tre. Kantinen på plan 2 har store glassfasader. Det er også mange glassfasader inne i bygget, noe som gir lys og transparens.

Det er treullsplater i korridorer og kantine og systemhimling ellers. I verkstedene er det åpne himlinger. Veggene har noen steder spilepanel. Det er fliser på gulvene i kantine og vestibyle og i stor grad belegg ellers. Verkstedhallene har stålglattet betonggulv.

På sørsiden av sentralbygget og vest for verkstedbygget ligger en asfaltert plass med to nivå. Det lavest liggende nivået skal brukes til ulike faglige aktiviteter. Sør for denne plassen er det en snuplass markert med rødmalt asfalt. Nivået høyere oppe har blant annet basketbane og bordtennisbord og er egnet for aktivitet i friminutter.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 140 personer med.


Flere prosjekter