Arna stasjon

Skanskalogo

Skanskalogo

Nlogo

Nlogo

Nævdalbygg

Nævdalbygg

Rivenes

Rivenes

LMG

LMG

Bjørø

Bjørø

I Indre Arna har Skanska Norge rehabilitert og oppgradert stasjonsbygget og modernisert stasjonsområdet for Bane Nor. Prosjektet har vært krevende, med mange grensesnitt.

Fakta

Sted: Arna sentrum

Prosjekttype: Jernbanestasjon, rehab

Kontraktssum inkl merverdiavgift: 276 millioner kroner

Areal stasjon inkl kulverter og ramper: 2.165 kvadratmeter

Areal plattform: 7.100 kvadratmeter

Areal tomt: 53,5 mål

Byggherre: Bane Nor

Entreprenør: Skanska Norge

Grunnentreprenør: Vassbakk & Stol

Arkitekt og rådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Riving, betongsaging, kjerneboring: Rivenes l Konstruksjonsstål, håndløpere: Alsaker Stål l Tømrer: JH Nævdal Bygg l Glass, skyvedører: H-fasader Bue Aluminium l Blikkenslager: I. Bjørø Kobber og Blikk l Ventilasjon og rør: Caverion l Elektro: Thunestvedt l Lysvegg i kulvert: Bygg og Ventilasjon l Mur: Murmester Djønne l Støvbinding, antigrafitti, maling: Laksevåg maling og gulv l Granitt, planter: Anleggsgartnermester Løvås l Taktekking og portaler: Protan Entreprenør

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Bane Nor. Skanska Norge har utført arbeidet som enhetspriskontrakt (utførelsesentreprise etter NS8505) mens Norconsult har vært arkitekt og rådgiver.

Tomten har et areal på 53,5 mål. Plattformene har et samlet areal på 7.100 kvadratmeter, mens stasjonsbyggene med kulverter og ramper er på 2.165 kvadratmeter. Kontraktssummen er på 276 millioner kroner medregnet merverdiavgift. Byggestart var i august 2017, med sluttfrist i august 2022. Bygge- og anleggsarbeidene hadde et opphold på omtrent to år mens andre jernbanetekniske arbeider pågikk.

Rive og bygge nytt

Prosjektleder Henriette Djønne Eide i Bane Nor forteller at arbeidet har omfattet riving av gamle ramper og kulvert, ombygging og rehabilitering av stasjonsbygget, bygge nye og utvidede ramper og kulvert, rive godsbygg, oppgradere parkering (medregnet nytt overvann- og VA-system), masseutskifte og bygge ny underbygning til ny spor for begge faser, nye plattformer sør og nord for stasjonsbygget, nye støyskjermer, nytt teknisk bygg inkludert natursteinmurer, utvide vann-tunnel som krysser hele sporområdet (Storelva kulvert er bygget på med 1,5 meter lysåpning for å ivareta 200-års flom), oppgradering av bussterminal, riving av gammel portalkonstruksjon, bygging av ny portalkonstruksjon og tilbakeføring av E16 og fylkesvei over portalområdet.

Stasjonsbygget er ifølge Eide vernet av Bane Nor selv, siden det er at av få lignende stasjonsbygg fra sin tid. Det er tegnet av arkitekt Julia Kristiansen på 1960-tallet.

– Norconsult har benyttet nordisk stil og gjentakende elementer i tre, betong og stål og dette har gitt stasjonen et urbant preg, sier Eide.

Stasjonen rommer et stort venterom, teknisk rom (lavspent-tele), publikumstoalett, personaltoalett/ vaskerom og kulvert/ramper.

Hvert år er det en million reisende til og fra stasjonen.

Mange utfordringer

Eide sier at de viktigste utfordringene var utforming og bygging av et midlertidig avstivningssystem for å garantere stabiliteten til bygget, sikring av arbeidere og reisende på stasjonsområdet (kryssing under sporområdet er en del av gangveisystemet i Arna), spor og stasjon i full drift, flere sideentrepriser samtidig i et trangt og smalt portalområde og miljøhensyn.

– Storelva, som renner i en kulvert under stasjonsområdet, er Bergens eneste lakseelv. Det er også rødlistete planter og fredete fiskemåker på stasjonsområdet, sier Eide.

Prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska Norge bekrefter at det var krevende å arbeide på en jernbanestasjon i full drift.

– Dette var et krevende oppdrag med veldig stor tverrfaglighet på et lite areal og store krav til logistikk, sier Jensen.

På det meste hadde Skanska Norge omkring 60 personer på prosjektet, medregnet prosjektledelse.

Modellbasert planlegging

Norconcult har vært rådgiver for hele prosjektet Ulriken tunnel, dobbeltspor Arna - Fløen, hvor oppgradering av Arna stasjon inngår. Direktør Endre Ljones i Norconsult Bergen sier at oppdraget har vært både utfordrende og interessant.

– Dette har vært et tverrfaglig oppdrag som har involvert mange fagdisipliner hos Norconsult. Målet har hele tiden vært å kunne bygge samtidig med at jernbanen har vært i drift. Planleggingen har medført mange faser, kombinasjon av gammelt og nytt og tett samarbeid med både byggherre og entreprenør. I løpet av prosjektet har det skjedd en utvikling i forhold til digitalisering og bruk av BIM-modeller. De første entreprisene på Ulriken-prosjektet var tegningsbaserte mens det har gått mer og mer over til bruk av modellbasert planlegging. Stasjonsentreprisen er en kombinasjon av tegning og modell, sier Ljones.

Masseutskiftet

Jensen sier at stasjonen ligger på en gammel fylling fra 60-tallet. Det er masseutskiftet ned til planum. Eide sier at i fase 2 samarbeidet byggherre og entreprenør om å gjøre miljøforbedringer. Ballast ble derfor sortert, renset og gjenbrukt. Forurensete partikler er dratt ut og kjørt til deponi, sier Jensen.

Entreprisen omfatter riving av eksisterende tunnelportal samt 50 meter driving/strossing inne i tunnelen. Det er ifølge Jensen kjørt ut mer masser enn det er kjørt inn. Ved utgraving for rampe på perrong og lokalspor ble det satt ned rørspunt. Den står permanent og er kappet slik at kanten av perrongen ligger oppå.

Det er satt opp benker både på østsiden og vestsiden av stasjonsbygget. Parkeringsplassen ved stasjonen er oppgradert og rommer nå 330 plasser på sørsiden av stasjonen.

7.300 kubikkmeter ferdigbetong

Oppgradering av byggene på stasjonen er prosjektert og gjennomført etter Tek10.

For stasjonsbygget ble det bygget et avstivningssystem med skråstag som ennå står tilkoblet stasjonsveggen (jordtrykksvegg). Kjelleren er forsterket med plasstøpt betong. Taket har fått ny tekking og vinduer og panel er skiftet. Det er nye gulv av skifer i venterom og toaletter. I venterommet og i landingssonen i kulverten er det nye spilehimlinger med lyddempende materialer over.

Det har gått med 7.300 kubikkmeter ferdigbetong i prosjektet. Langs plattformkanten og ved spor er det lagt til sammen cirka 925 meter betongelementer. I stasjonsbyggene er det brukt varige og vedlikeholdsvennlige materialer. De gamle benkene fra venterommet er pusset opp og gjenbrukt. Sorteringsgrad for bygg-avfall er 97 prosent.

Både stasjonsområdet, venterom og toaletter har universell tilgjengelighet etter en europisk jernbanenorm (TSI; technical specification interoperability), som er strengere enn norsk Tek.

Spill i farger og form

Eide sier at det er benyttet forskjellige typer granitt på plattformområdet for å gi spill i farger og form, det er i tillegg benyttet plantekasser på hele plattformområdet.

– I gangkulverten er hele østlige vegg utsmykket med en lysvegg som har kunstfunksjon og som skal gi de reisende en opplevelse på veien. Alle glass er markert med prikkemønster både for et helhetlig preg og for å ivareta krav til markering på glass i henhold til universell utforming, sier Eide.


Flere prosjekter