Senioringeniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet
Senioringeniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet: Sertifisering av stillaser og stiger gir trygghet

Stillaser og stiger som sertifiseres i henhold til produsentforskriften, gir ekstra trygghet til at utstyret er trygt å bruke for arbeidstakerne, skriver Arbeidstilsynet i et innlegg om dagens sertifiseringsregime.

Innlegg av:

Senioringeniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet viser til ulike artikler rundt kravene til at stiger og stillaser skal ha et sertifikat utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan innen EØS, hvor sertifiseringsorganet skal være akkreditert for oppgaven.

Arbeidstilsynet vil understreke at kravene til sertifisering av stillaser, stiger og kantsikringsprodukter gir trygghet for at produktene er fullt forsvarlig å bruke, forutsatt at de brukes i henhold til monterings- og brukerveiledningen.

Arbeidstilsynet er satt til å utføre markedskontroll på arbeidsutstyr som stiger, stillaser og kantsikringsprodukter. Markedskontroll blir utført ved at vi utfører inspeksjoner på utsalgssteder, arbeidsplasser og etter arbeidsulykker.

Arbeidstilsynet ønsker å presisere at produsentforskriften krever at den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften, skal kunne fremvise et sertifikat etter kravene i forskriften. Hvis man ikke har et slikt sertifikat, kan man ikke lovlig omsette stiger, stillaser og kantsikringsprodukter i Norge.

Det er flere sertifiseringsorganer innen EØS-området som kan utføre sertifiseringen etter kravene, og det er den som skal omsette produktene i Norge som er ansvarlig for at sertifikatet og produktene tilfredsstiller kravene i forskriften. Arbeidsmiljøloven krever også at de ulike aktørene som omsetter sine produkter i Norge skal tilfredsstille lovens krav.

Vi i Arbeidstilsynet har gjennomført et betydelig antall markedskontrolltilsyn de siste årene, og vi har gitt en rekke pålegg til aktører i bransjen om å fremskaffe sertifikat etter kravene i forskriften. Vår erfaring er at mange går for en sertifisering av produktene, men noen har også valgt å ta produkter fra markedet.

Vi ønsker å påpeke at verken kravene i forskriften eller de ulike standardene som det henvises til i forskriften, sier noe om kvaliteten til de ulike produktene. Forskriften og standardene sier derimot noe om minimumskravene til forventet funksjonalitet rundt helse og sikkerhet, for at de skal kunne omsettes i Norge, for eksempel at produktene har tilfredsstillende styrke og funksjonalitet.

Ved at produktene som er sertifisert årlig skal kontrolleres av sertifiseringsorganet, så gir dette en ekstra trygghet til at de er fullt forsvarlig å bruke i henhold til monterings- og bruksveiledningen.

Det er riktig at forskriften ikke skiller på produkter som er tiltenkt brukt av forbrukere og profesjonelle. Forskriften stiller kun krav til at produktene sertifiseres etter gjeldende standarder på området. Det skal også bemerkes at det er et fåtall produkter etter gjeldende standarder i forskriften som skiller på forbruker og profesjonelle.

Gjennom Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SFS BA) støtter Arbeidstilsynet ulike tiltak, deriblant prosjektet «Bra arbeidsmiljøvalg», som er utarbeidet av samarbeidende parter innen Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Det er nettopp arbeidsgiver som må velge egnet arbeidsutstyr, ut ifra tiltenkt bruk. Arbeidsutstyret må minimum oppfylle kravene i gjeldende forskrifter og standarder.

Sertifiserte produkter gir ekstra trygghet til at utstyret er trygt å bruke for arbeidstakerne, og kan dermed bidra til å hindre ulykker og skade på jobb.