Ap vil ha 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015

12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015 og innføring av fast hjemmehjelper er to av Arbeiderpartiets seks punkter for en bedre eldrepolitikk.

 

 
 
 
 
 

Planen ble presentert av statsminister Jens Stoltenberg onsdag, da han og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte Bråta bo- og aktivitetssenter i Nedre Eiker i Buskerud.

Planen omhandler både omsorgssektoren og kultur- og aktivitetstilbud for eldre.
Det første punktet er 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015. For å få dette til vil det bli innført et statlig tilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger fra 2008.

Ap vil også innføre fast hjemmehjelper. Den enkelte skal ha mer valgfrihet og innflytelse over innholdet i tjenestene de får. Kommunene må legge til rette for at de eldre kan bytte hjemmehjelper dersom de ikke er fornøyd med den de har.

Et annet punkt er styrket kompetanse til 10.000 ansatte i omsorgssektoren innen 2011.
Ap vil også gjøre demensomsorgen bedre gjennom bedre dagtilbud, mer veiledningsmateriell, bedre tilbud til pårørende, opplæring av personell og forskning.
Partiet vil også bedre eldres rettigheter ved å samle den enkeltes rett til pleie og omsorg i én felles lov for sosial- og helsetjenesten. Eldre som ikke kan ta omsorg for seg selv, skal ha krav på hjelp i hjemmet, plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester. Ap går også inn for lovfestet dagtilbud og styrket kulturtilbud.

Her er Aps eldreplan:
*12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015. Et statlig tilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil bli innført fra 2008.
*Videreutdanning av 10.000 ansatte i omsorgssektoren innen 2011. Dette kommer i tillegg til løftet om 10.000 nye årsverk i eldreomsorgen.
*Styrking av demensomsorgen gjennom bedre dagtilbud, veiledningsmateriell, bedre tilbud til pårørende, opplæring og forskning.
*Lovfesting av den enkeltes rett til pleie- og omsorgstjenester i én felles lov for sosial- og helsetjenesten.
*Lovfesting av kommunal plikt til aktivitetstilbud for eldre på dagtid samt et godt kulturtilbud. Fortsatt lovfesting av de kommunale eldrerådene.
*Innføring av faste hjemmehjelpere og mulighet for de eldre å skifte hjemmehjelp dersom de ikke er fornøyd med den de har.
*Arbeiderpartiet har ikke beregnet de samlede kostnadene av planen, men punktet om 12.000 nye sykehjemsplasser alene antas å koste 3 milliarder kroner hvert år. Finansieringen av eldreplanen vil skje ved øremerkede overføringer og tilskudd fra kommunene.