Arkivfoto.

Anleggsarbeidere: - Økt bruk av innleie svekker vår sikkerhet

I 2012 og 2013 mistet arbeidere på norske anleggsprosjekter i gjennomsnitt en kollega annenhver måned. – En uakseptabel utvikling, slår Norsk Arbeidsmandsforbund fast.

De har nå sendt ut en felles uttalelse fra anleggsarbeiderne i Norge.

I uttalelsen, som er undertegnet av 17 tillitsvalgte fra 17 entreprenører, trekker anleggsarbeiderne fram økende bruk av innleid arbeidskraft som et stort HMS-problem.

I sin uttalelse skriver de tillitsvalgte  blant annet:

«Mens myndighetene utarbeider grundige plan- og reguleringsprosesser, som gjerne strekker seg over flere år på et veiprosjekt, er tiden entreprenøren har for å ferdigstille anleggsarbeidet ofte svært knapp. Vi er i den siste tiden blitt utsatt for et stadig økende press, blant annet for å utføre mye nattarbeid. Dette samsvarer ikke med å kunne ha et forsvarlig arbeidsmiljø».

Videre trekker de frem sin bekymring om den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft.

«I stedet for å ansette folk i takt med omsetningsveksten, har mange bedrifter valgt innleie fra bemanningsbyrå eller satt ut arbeid til underentrepriser. Vi ser, at underentrepriser ofte går til bedrifter med få eller ingen ansatte, som deretter leier inn fra bemanningsbyråer. Vi synes dette har gått altfor langt», heter det i uttalelsen.

De tillitsvalgte peker på at de fleste arbeidstakerne som jobber i bemanningsbyråer har korte kontrakter på arbeidsoppdrag, gjerne bare 14 dager, uten lønn mellom hvert oppdrag.

«Dette fører til at svært få tør involvere seg hverken i sine rettigheter som arbeidstaker eller i HMS-arbeidet. De er redde for at dette kan medføre, at man ikke får en ny oppdragsperiode. Det sier seg selv at HMS-kunnskapen i bransjen blir mye dårligere med så stort gjennomtrekk av arbeidskraft, som den omfattende bruken av bemanningsselskaper medfører.»

De tillitsvalgte avslutter sin uttalelse med å liste opp følgende krav:

1) Omfattende skolering av verneombud hos alle aktører på prosjektet.

2) HMS-ansvarlige hos entreprenørene og byggherre skal ha solid bransjeerfaring.

3) Språk/kommunikasjon på anleggsplassen skal være i varetatt før arbeidet startes.

4) Nattarbeid skal være unntaket – ikke regelen!

5) Byggherre og Arbeidstilsyn kontrollerer at arbeidstidsordninger følges.

6) Fast ansettelse skal være hovedregelen. Velger entreprenør og tillitsvalgt unntaksvis likevel å leie inn fra bemanningsbyrå, skal den innleide være fast ansatt hos bemanningsbyrået og ha lønn i mellom oppdragene.

Les hele uttalelsen her.