Tidlig involvering i komplekse prosjekter kan gi verdifull kompetanse som kan tas med videre i prosjektplanleggingsfasen og designfasen. Ill. Vianova/Baezeni

Anbefaler tidlig involvering i Ferjefri E39

Riktig gjennomføringsstrategi kan gi bedre kvalitet og forhindre kostnadsoverskridelse.

Paulos Wondimu. Foto: Kjersti Kvalheim Dunham

– I store og komplekse veiprosjekter er det viktig å velge riktig gjennomføringsstrategi for å forhindre kostnadsoverskridelser, forsinkelser og dårlig kvalitet, sier Paulos Wondimu til vegvesen.no.

Wondimu har forsket på ulike strategier for tidlig involvering av entreprenører i komplekse prosjekter. Wondimu har nå oppnådd doktorgrad ved NTNU med avhandlingen «Early contractor involvement (ECI) Approaches for Public Project Owners».

Har forsket på to ulike metoder for tidlig involvering
– Mitt prosjekt handler om tidlig involvering av entreprenør i komplekse prosjekter. Jeg ser på hvordan offentlige virksomheter som Statens vegvesen kan involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt. Jeg har studert ulike tilnærminger for hvordan man involverer dem i tidligfasen, altså lenge før selve byggingen settes i gang, forklarer Wondimu.

– I min doktorgrad har jeg gått dypere inn i to tilnærminger til tidlig involvering av entreprenør, henholdsvis konkurransepreget dialog og Best Value Procurement (BVP). Jeg har sammenlignet de to tilnærmingene for å se hvilken som er best egnet til ulike typer prosjekter.

Hva er konkurransepreget dialog?
Konkurransepreget dialog ble introdusert for spesielt komplekse prosjekter for første gang i 2004. Her har offentlige byggherrer dialog med prekvalifiserte entreprenører om hvilke behov og krav prosjektet skal tilfredsstille før entreprenørene utarbeider sine tilbud.

I en konkurransepreget dialog presenterer oppdragsgiveren et behov, og får entreprenørenes innspill på hvordan dette kan oppfylles. Oppdragsgiveren konkretiserer og definerer behovet nærmere gjennom dialogen.

Hva er Best Value Procurement (BVP)?
I Norge har BVP fått navnet «Prestasjonsinnkjøp». BVP er en ny tilnærming som vektlegger kompetanse og erfaring hos entreprenøren. Entreprenørens usikkerhetsstyring skal sikre transparens og gjøre at behovet for styring og kontroll fra oppdragsgiver faller bort. Kontraheringen skal være effektiv, og entreprenørene leverer kun et tilbud på maksimalt seks A4-sider etterfulgt av intervjuer med nøkkelpersoner. Oppdragsgiveren ber deretter entreprenøren som kommer best ut om å konkretisere tilbudet sitt.