Alversund skule og Alverhallen

Foto: Constructa EntreprenørFoto: Constructa EntreprenørFoto: Constructa Entreprenør
Constructa

Constructa

HLM

HLM

Smedsvig

Smedsvig

Neumann

Neumann

Nordan

Nordan

SkanskaSurvey

SkanskaSurvey

BergenAir

BergenAir

SLmekaniske

SLmekaniske

Betonggulv

Betonggulv

Reklamehuset

Reklamehuset

Ved Alversund i Nordhordland har Constructa Entreprenør ført opp et kombinert skole- og idrettsbygg i en totalentreprise for Alver kommune.

Fakta

Sted: Alversund, Alver kommune

Prosjekttype: Nybygg, skole og flerbrukshall

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 255 millioner kroner

Bruttoareal: 9.800 kvadratmeter

Tiltakshaver: Alver kommune

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: HLM Arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Totalrådgiver: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Sjøvannsledning: IMC Diving l Anleggsgartner: Wikholm l Asfalt: Peab Asfalt lHulldekker: Nobi Voss l Gulvstøp: Betonggulv l Stålarbeid: SL Mekaniske l Limtre: Moelven Limtre l Taktekking: Fløysand Tak l Glass og aluminium: Bue Aluminium l Vinduer: Nordan l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Blikkenslager: Bergen Air l Blåseisolasjon: Isoteks Miljø l Rekkverk og håndløpere: Bergen Rustfri Industri l Glassvegger: Modulvegger l Systeminnredning: JHK Tømrerservice l Maler: Malermester Buer Bergen l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Rørlegger: Grevstad & Tvedt l Elektro: Thunestvedt l Ventilasjon og automasjon: GK Inneklima l Overlys: Holvik Glass l Energibrønner og borehull vann: Vestnorsk Brunnboring l Borehull overvann: Karlsen Anlegg l Heiser: Scan Heis l Takheiser: Etac l Plattformheis: TKS Heis l Brannisolering: Firesafe l Branngardin: BVS l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Porter og rullegittere: Hörmann Norge l Idrettsutstyr: Ifact Idrettsanlegg l Auditoriumsstoler: Fora Form l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken Bergen l Fast inventar: Faginnredning l Skilt og foliering: Reklamehuset Produksjon l Stillas: Ma Stillas l Byggevarer: Neumann Bygg l Rent tørt bygg: RTBC l Veimerking: Vegmerking Vest

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektleder Lene Eriksen i Constructa Entreprenør forteller at prosjektet er basert på en designkonkurranse. I forprosjektfasen var det samspillsentreprise, mens det var totalentreprise i byggefasen. Bygget er tegnet av HLM Arkitektur og Smedsvig Landskapsarkitektur har planlagt uteområdene. Multiconsult har vært totalrådgiver. Totalentreprenør Constructa Entreprenør har i egen regi utført grunn-, betong-, flis- og tømmerarbeid, samt branntetting, kjerneboring og deler av innredningsarbeidene.

8.894 kvadratmeter

Bygget har inntil tre etasjer og et samlet bruttoareal på 8.894 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 255 millioner kroner uten merverdiavgift.

Arbeid med utvendig VA startet i 2019. Skole og hall ble overlevert 14. september i år. Ifølge Eriksen har byggeprosessen gått bra og bygget ble overlevert til avtalt tid.

Skolebygget er dimensjonert for inntil 450 elever fra første til sjuende klassetrinn. Elevene har klasserom med tilhørende garderober, toaletter, mingleområder og inngang. Skolen har spesialrom for kunst og håndverk, trearbeid, realfag og musikk og et auditorium med 75 sitteplasser. Det er etablert egen ungdomsklubb ved hovedinngangen.

Alverhallen ligger i byggets østlige del og består av en flerbrukshall og en basishall. Flerbrukshallen er på 1.125 kvadratmeter og har kombielastisk sportsgulv med merking for en rekke ballidretter. Basishallen har punktelastisk gulv. På en messaninetasje er det en tribune med cirka 55 sitteplasser.

Omfattende infrastruktur

Eriksen sier at prosjektet har hatt fokus på bruk av miljøvennlige materialer og spesielt på bruk av tre. Det er gitt klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

– Det har vært et interessant og variert prosjekt som i tillegg til nybygget med tilhørende utomhusanlegg også har inkludert et betydelig arbeid med nytt anlegg for vann, avløp og overvann i området og ny infrastruktur for tilkomst for gående, syklende og bilister. Veianlegget består av både gang- og sykkelveier samt en bilvei og parkeringsplass som supplerer gang- og sykkelveisystemet for området. Dette oppmuntrer til økt bruk av miljøvennlig fremkommelighet, sier Eriksen.

Ny tidsregning

Rektor Gøril Undertun ved Alversund skule sier at det nye bygget vil bety enormt mye.

– Det blir en ny tidsregning. Både pedagogisk, praktisk og estetisk vil skolebygget ha stor betydning. Luftkvaliteten blir også bedre, sier Undertun.

Prosjektleder Inger Marie Jordal i Alver kommune sier hun er fornøyd med bygget.

– Jeg tror det blir et veldig bra skolebygg. Byggeprosessen har vært grei og det har vært godt samarbeid om løsninger. Brukerne har vært mye involvert, sier Jordal.

Nedskalert

Sivilarkitekt og daglig leder Per Højgaard Nielsen i HLM Arkitektur forteller at bygget ligger i bølgedaler i det geologiske fenomenet Bergensbuene.

– Siden dette er en barneskole har vi lagt bygget slik i terrenget at det virker nedskalert. Hele første etasje har en åpen og innbydende fasade med glassplater. I andre og tredje etasje er det korte stående lengder av royalimpregnert trekledning som en slags stilisert vestlandsk kledning. Dette er en fin måte å få fram en nedskalert struktur med skyggespill i fasaden, og dette igjen understreket av de varierte vindustørrelsene, sier Højgaard Nielsen.

Han sier at prosessen har gått veldig greit og at det har vært et strålende fint samarbeid med kommunen.

Tre aktivitetssoner

Landskapsarkitekt Inger Hageberg i Smedsvig Landskapsarkitekter sier at uteområdene er på 18 mål og delt i tre aktivitetssoner og en forplass.

– Vi ville skape et stimulerende fysisk miljø som underbygger utendørs lek, tilpasset for den enkelte elev, og oversiktlig og romslig nok til store grupper, sier Hageberg.

Hun sier at skolegården inneholder flere forskjellige miljøer og aktivitetssoner i henhold til tomtens naturgitte kvaliteter.

– Alle sonene har ulike karakterer og ett alderstrinn skal i løpet av et friminutt kunne bevege seg, ha tilgang og sin plass i alle tre aktivitetssoner, sier Hageberg.

Aktivitetssone 1 er den indre skolegården. Dette er en rolig sone langs byggets fasade, med trygge oppholdsarealer ved inngangspartiene, sandlek, balanse, avkobling og sosialt samvær, flere steder under tak.

Aktivitetssone 2 er det dynamiske lekearealet. Området har ulike rom med varierte aktiviteter, som er utformet på terrengets premisser. Her er aktiviteter som husking, klatring i skrående terreng, balanse og aktiviteter med ulik vanskelighetsgrad. I tillegg tilrettelegges henge- og slengeområder tett inntil der det skjer noe.

Sentralt i skolegården planlegges en multibane som vil kunne gi mange tilbud og uant aktivitet på et konsentrert område. Her er det mulighet for aktivitet dagen igjennom. Ballspill er populært og en multibane gir mulighet til å få inn flere ballaktiviteter parallelt. Et opphøyd tredekke like ved multibanen vil kunne fungere som en scene.

Multibanens ytterkanter i vest og sør formes for skate- og sykkelaktiviteter og har en leken geometri som utfordrer brukerne til bevegelse. I vest gir varierende sitte-og liggetrapper mulighet til opphold. Banen vil også kunne islegges vinterstid ved å etablere et enkelt vanningssystem og med sluker som kan stenges.

Aktivitetssone 3 er bruk av skog og terreng til frilek og fantasi. Fra den opparbeidede skolegården inviterer tre stier deg inn i skogen.

Skrånende terreng

Skolen ligger i Alvermarka ved Alversund. Tomten er på 33,6 mål og ligger i et terreng som skråner nedover mot nord. Det er sprengt ut cirka 30.000 kubikkmeter faste masser fra tomten. Bygget står på sprengsteinsmasser som ligger på fast fjell. Under bygget er det radonsperre. En del av uteområdene består av urørt natur med grusete stier og trebruer.

Royalimpregnert kledning

Bygget har tilnærmet rektangulær form i nord-sør retning. Bærende konstruksjon består av stål og plasstøpt betong. Taket i Alverhallen bæres av søyler og dragere av limtre. Etasjeskillere på skoledelen er av hulldekker. Taket er tekket med asfaltbasert takbelegg. Fasadene har glass med innslag av grønt i første etasje og stående mørk royalimpregnert kledning i ulike lengder i andre og tredje etasje. Ved innganger er det grønt glass.

Det er flis på gulv i felles-
arealer og belegg i klasserom. Biblioteket, rom for trearbeid og et amfi har tregulv. Innervegger er faste og av robust spesialgips og trespiler. De fleste rom har systemhimlinger. I hallen er det korrugerte stålplater i himling. Noen rom har faste himlinger.

Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og tak. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,3 per time.

Bygget er vedlikeholds- og renholdsvennlig med blant annet aluminiumsbeslåtte trevinduer. De fleste blandebatterier i håndvasker er berøringsfrie.

Solutsatte fasader har soldempende glass. I tillegg har de største vinduene uten takoverbygg mot sør og vest solavskjerming med utvendige screens.

Hovedinngangen ligger mot nord. Alle klassetrinn har egne innganger mot sør og vest. Alle innganger ligger under utkragete bygningsdeler. Hele bygget har universell tilgjengelighet. På parkeringsplassen på nordsiden av bygget er det cirka 69 biloppstillingsplasser.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 130 personer med. Bygget er ført opp uten alvorlige skader.

Passivhus og borehull

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med varmepumpe basert på 20 energibrønner. Kjøling skjer via brønner og ventilasjonsanlegg. Skolen er et passivhus. Beregninger viser at bygget vil få et energibruk (levert energi til bygget) på 64,5 kWt per kvadratmeter per år. Ventilasjon er behovstyrt og skjer med fem ventilasjonsanlegg. Byggets energisentral ligger på plan 1 med egen inngang ved siden av hovedinngangen. Ventilasjonsaggregatene ligger i et eget teknisk rom på plan 3.


Flere prosjekter