Illustrasjonsfoto: Kristian Tollefsen Statens vegvesen

525 skredpunkt på riks- og fylkesveiene i Møre og Romsdal og Trøndelag

Grovt estimerte kostnader viser at sikring av skredpunkt i middels og høy kategori i de to fylkene samlet vil utgjøre cirka 4,6 milliarder kroner.

Statens vegvesen Region midt har utarbeidet en oppdatert oversikt over skredutsatte punkt langs veinettet i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Rapporten er et innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033, og en revidert utgave av «Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveger i Region midt» fra 2015.

- Formålet med rapporten er belyse dagens behov for skredsikring. Oversikten over de ulike skredpunktene baserer seg på registrerte skredhendelser frem til sommeren 2019 og hvert av punktene er kategorisert med høy, middels eller lav faktor, sier seniorrådgiver Nils Inge Romarheim i strategiseksjonen i Statens vegvesen Region midt til vegvesen.no.

På riksveiene i regionen er det til sammen tre punkt med høy skredfaktor og 23 skredpunkt med middels faktor. Tar man med punktene med lav faktor er det registrert til sammen 65 skredpunkt på riksvegene i de to fylkene.

På fylkesveinettet i Møre og Romsdal er det registrert 401 skredpunkt. Av disse har 14 høy faktor og 100 middels skredfaktor. På fylkesveiene i Trøndelag er det 59 skredpunkt, ett med høy faktor og fire med middels faktor.

- Etter at den forrige skredsikringsrapporten ble gjennomført i 2015 har en del av forslagene til tiltak blitt gjennomført eller er i dag under bygging eller planlegging. Rapporten danner et faglig grunnlag for prioritering av de mest utsatte strekningene. Den viser hvor det er behov for tiltak og gir grove kostnadsoverslag for sikring av punkt med høy og middels skredfaktor, sier Romarheim.

Totale kostnader knyttet til utbedring av disse skredpunktene er grovt estimert til å være cirka 4,6 milliarder kroner. Sum for alle riksveger er cirka 1,35 milliarder kroner. For fylkesveiene er behovet størst i Møre og Romsdal (3,1 milliarder kroner), mens fylkesveiene i Trøndelag har et estimert utbedringsbehov på 106 millioner kroner.

Kostnadsoverslagene har ulik usikkerhet, hovedsakelig fra 40 prosent til 75 prosent, avhengig av detaljeringsgrad. Der det er utarbeidet reguleringsplan har kostnadsoverslaget en usikkerhet på 10 prosent.

Se den fullstendige oversikten i rapporten her