16 viktige tiltak

I Norge er vi kommet dit at veldig mange får muligheten til å satse på lange og tunge akademiske utdanninger. Det er selvsagt en styrke for et moderne samfunn. Samtidig fører det til at for få velger yrkesfaglige retninger - det er en stor utfordring.

Torsdag la mektige NHO og LO frem 16 tiltak for å styrke yrkesutdanningen i Norge. Disse punkene er noe alle samfunnets politikere, intuisjoner og organisasjoner, samt hver enkelt av oss, bør studere nærmere.

Det er dessverre fortsatt for få som anerkjenner viktigheten av fagarbeideren og at Norge er helt avhengig av yrkesopplæringen for å utvikle samfunnet videre. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er stort og det har de senere årene vært en nedadgående trend ved de yrkesfaglige utdanningene her i landet. Årsakene til dette er mange, men det er avgjørende at alle nå ser fremover og på en best mulig måte legger opp til at flere unge velger en yrkesfaglig retning. Årets opptak innen den videregående opplæringen er positiv sett med yrkesfaglige øyne - det er en økning fra fjoråret. Økningen er likevel ikke større enn at arbeidet med å styrke denne retningen er avgjørende for å sikre en god nok rekruttering fremover. Det er dessverre store utfordringer med frafall og for få læreplasser.

Det er derfor meget positivt at så tunge organisasjoner som representerer en så stor del av det norske arbeidslivet nå går sammen for et krafttak for fagopplæringen. De 16 punktene som ble presentert under Arendalsuka torsdag vil forhåpentligvis bringe utfordringene i dette feltet enda lengre opp på prioriteringslisten både til politikerne, organisasjonene og ikke minst næringslivet selv. Det er mange viktige punkter på listen, men vi vil spesielt trekke frem noen momenter:

* Flere læreplasser - lærebedriftene må sikres gode rammevilkår gjennom statlig finansiering.
* Samarbeid skole og arbeidsliv - fylkene må sikres forutsigbare stimuleringsmidler
* Lærlingklausuler skal være hovedregelen ved offentlige innkjøp.
* Flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning.
(Du kan se alle punktene her)

Flere av disse innspillene er kjente for mange fra før – men når de settes inn i en slik kontekst - og med disse avsenderne vil det forhåpentligvis gjøre inntrykk på de som har mulighet til å påvirke utviklingen.

Det er flere næringer som har bruk for flere fagarbeidere, men her stiller nok byggenæringen i en særklasse. Behovet for flere unge fagarbeidere er stort og det vil øke ytterligere om ikke trenden snus. I dette arbeidet er det selvsagt også viktig at næringen selv er flinke til å ta imot unge lærlinger som vil inn i næringen. Det blir spennende å se det endelige lærlingeopptaket som blir klart om noen uker. I dette arbeidet er det også viktig at rammebetingelsene legges opp til at det er gunstig å benytte seg av lærlinger, og her kommer punktene om at lærebedriftene må sikre gode rammevilkår gjennom statlig finansiering samt klausuler om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp inn som meget viktige aspekter.

Vi håper krafttaket for fagopplæringen som NHO og LO nå roper etter blir hørt. Vi trenger en sterk fagkompetanse for å bygge landet videre.