Illustrasjon av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. Ill.: Snøhetta

ZEN blir nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi

Olje- og energiminister Tord Lien og Norges forskningsråd annonserte torsdag at NTNU og SINTEF blir vertskap for et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME ZEN).

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

– I dag er vi stolt over å ha fått tildelt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Vi gleder oss til å ta fatt på utviklingen av senteret sammen med våre partnere, sier professor ved NTNU Arild Gustavsen, som vil bli leder av senteret, i en pressemelding.

Forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF tror at tidligere FME-arbeid har bidratt til kunnskap som vil komme til nytte framover.

– Vi har høstet mye nyttig erfaring gjennom FME-senteret ZEB, og vil bygge på denne erfaringen i det viktige arbeidet som ligger foran oss, sier Jacobsen.

Tydelig satsing på nullutslippssamfunnet
FME ZEN blir et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Norges forskningsråd og 35 partnere. NTNU er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Rammen for senteret er 400 millioner kroner fordelt over 8 år. Forskningsrådet finansierer halvparten av budsjettet, partnerne den andre halvdelen med egne penger og egeninnsats. Dette er et tydelig budsjett til forskning og innovasjon; til kraftfull innsats hos den enkelte industripartner og offentlig partner slik at resultater utvikles og implementeres i den enkelte organisasjon og i fellesskapet.

Store ambisjoner
Senterets visjon er "bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil prosjektet:

· Utvikle verktøy for prosjektering og planlegging av nullutslippsområder

· Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til fleksibilitet ved overgang til nullutslippssamfunnet

· Utvikle kostnad- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier, og konstruksjonssystemer

· Utvikle teknologier og verktøy for prosjektering og drift av energifleksible områder

· Utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnet energisystem

· Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksiterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene.