Viktig styrking av fagskoleutdanningen

Fagskolene i Norge har ikke fått den anerkjennelsen de fortjener. De utdanner studenter med avgjørende kompetanse for den norske byggenæringen, og nå settes det inn konkrete tiltak som skal sørge for at fagskolen får en enda viktigere betydning i det norske utdanningssystemet.

Yrkes- og fagarbeidere er mangelvare i Norge. Bare i byggenæringen trengs det mange tusen yrkesarbeidere innen ulike kategorier. At dette er en sterkt etterspurt yrkesgruppe er det lite tvil om, og de fleste burde nå ha fått med seg viktigheten av at vi utdanner flere innen yrkesfaglige retninger. Yrkes- og fagskoleutdanningen vil være avgjørende for at vi skal lykkes med å bygge fremtidens Norge. Ifølge NHO er det slik at hele fire av ti bedrifter mangler fagskoleutdannet arbeidskraft. Samtidig anslår SSB at vi vil mangle nær 100.000 fagarbeidere i 2035. Om vi skal klare å ta igjen dette gapet må det skje noe drastisk. Forhåpentligvis er vi nå begynt på en ny vei som vil få flere til å velge en yrkesfaglig retning – og for å lykkes med dette må yrkesfagenes anseelse opp på et nytt nivå. Vi tror ting nå kan være i ferd med å skje innen dette feltet.

Landets fagskoler er en viktig brikke i dette bildet. Fagskolene tilbyr studentene en unik kompetanse som mange trenger. Nettopp derfor var fredagens fremleggelse av stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» så ekstremt viktig. Her legges det opp til flere konkrete tiltak som skal styrke fagskolenes rolle. I meldingen skisseres 50 tiltak som skal gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive og ikke minst sikre at de blir et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanningene. Det vil opplagt øke fagskolene anseelse og kunne tiltrekke seg langt flere studenter som ser dette som et attraktivt studietilbud.

Kombinasjonen av praktisk og teoretisk kunnskap som en vei innen utdanningen gir en uvurderlig kompetanse. Med styrkingen av fagskolene gjennom stortingsmeldingen og punktene som foreslås der, vil kunne gi fagskolene en helt ny fremtid, med mer forutsigbare og trygge rammer – og ikke minst en bedre samhandling med de øvrige studieløpene innen landets skolesystem. Vi tror dette vil åpne opp for at langt flere vil velge denne veien – noe som vil slå veldig positivt ut for næringen vår.