Rauma Helshus er nå ferdig. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Veidekke tilkjent 25,7 millioner i Rauma helsehus-dom

Romsdal tingrett ga Veidekke-selskapet Kristiseter fullt medhold i rettssaken mot Rauma kommune om Rauma helsehus på Åndalsnes.

Veidekke fikk dermed innfridd hele sitt krav om positiv kontraktsinteresse på 25,7 millioner kroner, i tillegg til Veidekkes saksomkostninger på i overkant av 600.000 kroner. Det var Åndalsnes Avis som først omtalte dommen.

Det var HENT som ble innstilt av kommunen som vinner av konkurransen, men Kristiseter varslet tidlig at de mente vinneren skulle vært avvist. De mente HENT hadde levert et tilbud som var i strid med gjeldende reguleringsplan, og inneholdt forbehold om grunnforhold.

I retten forklarte Veidekke at de ville valgt en lignende løsning som HENT dersom de visste at dette var en mulighet, og at tilbudet deres da ville blitt vesentlig lavere.

«Retten er derfor ikke i tvil om at avviket har hatt betydning for evalueringen av anbudskonkurransen. Den medførte ikke bare en risiko for konkurransefordel, men faktisk medførte en slik fordel for HENTs tilbud til kommunen. Det fremgår av kommunens skriftlige evaluering av anbudskonkurransen at disse løsninger i HENTs tilbud ble vurdert som positive. Veidekke sin løsning ble vurdert som dårligere med to bygninger på hver side av en atkomstvei, slik den fremgår av reguleringsplanen, og at deres løsning henvendte seg lite til Strandgata», står det i dommen.

«Videre er retten kommet til at dette avviket må vurderes som «vesentlig», jf. Høyesteretts dom i Rt – 2001 - 1062 (Nucleus – dommen). Retten viser til ovennevnte, som har medført en klar konkurransefordel for HENT og brudd på prinsippet om likebehandling av tilbyderne. Selv om dette avviket i utgangspunktet ser ut til bare å være en liten del av konkurransegrunnlaget, har det likevel gitt HENT en åpenbar konkurransefordel som er tillagt vekt i anbudskonkurransen, jf. Agder lagmannsretts dom i LA – 2011 – 100800», står det videre.

Romsdal tingrett anslår at avviket har vært på minst 36 millioner kroner, og dermed må vurderes som vesentlig.

«Konklusjonen er at HENTs tilbud er et vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget som skulle ha vært avvist av kommunen i anbudskonkurransen», står det i dommen.

Det er foreløpig ikke kjent om dommen blir anket.