Utlånsveksten fortsetter

Finansinstitusjonenes utlån til publikum har de siste tolv månedene økt med 14,7 prosent til 2 489 milliarder kroner. 1 150 milliarder kroner var utlån med pant i bolig.

Samtidig har bankenes rentemargin falt med 0,16 prosentpoeng. Den sterke utlånsveksten skyldes hovedsakelig det høye utlånet i banksektoren.

Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum (kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak) var 17,0 prosent, og utgjorde 1 887 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2007.

Lave renter, sterk vekst i boligprisene og en god vekst i næringslivets investeringer har trolig bidratt til utlånsveksten. I samme periode økte bankinnskuddene med 17,6 prosent til 1 140 milliarder kroner. Rentemarginen faller Bankenes rentemargin er definert som differansen mellom bankenes veide gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrenter til publikum.

Ved utgangen av 1. kvartal 2007 var rentemarginen 2,12 prosent, 0,16 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Imidlertid var den kvartalsvise veksten positiv for første gang siden 2. kvartal 2003. I 1. kvartal 2007 økte rentemarginen med 0,02 prosentpoeng.

Større beholdning av verdipapirer Finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var verdt 1 268 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2007, 1,2 prosent mindre enn forrige kvartal. Tolvmånedersveksten i finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var imidlertid 12 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2007. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har økt med 23,1 prosent, mens beholdningen av obligasjoner har økt med 11,7 prosent de siste 12 månedene.

I samme periode falt beholdningen av sertifikater med 38,1 prosent. Obligasjoner utgjør fortsatt den største andelen av den samlede verdipapirbeholdningen med en andel på 63,6 prosent, tilsvarende andel for aksjer, andeler og grunnfondsbevis var 32,9.

Økt forvaltningskapital I løpet av de siste 12 månedene har samlet forvaltningskapital for finansinstitusjoner steget med 18,3 prosent til 4 895 milliarder kroner. Økningen kan hovedsakelig tilskrives bankene hvor forvaltningskapitalen økte med 22,8 prosent. Til sammenligning steg forvaltningskapitalen i forsikringsselskapene og finansieringsforetakene med henholdsvis 10,3 og 18,6 prosent. Bankene befester dermed sin posisjon som de ledende finansinstitusjonene i Norge målt etter andel av den totale forvaltningskapitalen for finansinstitusjoner sett under ett.