Usynlig norsk oljegigant fyller ti år

I løpet av ti år har Petoro overført over tusen milliarder kroner til statskassen. Med 60 ansatte har selskapet forvaltet statens olje- og gassressurser uten å gjøre mye vesen av seg.

Fakta om Petoro AS

*Statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land.

*Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE)

*Før Petoro ble etablert 9. mai 2001 var det Statoil som forvaltet SDØE.

*Formelt er selskapet rettighetshaver, det vil si at Petoro opptrer som eier på vegne av staten.

*Får ikke være operatør, det vil si ansvarlig for leting eller drift av petroleumsfelt.

*Hovedkvarter i Stavanger siden 2001

(Kilde: Petoro.no)

Fakta om SDØE

*Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land.

*Opprettet med virkning fra 1. januar 1985, ved at de fleste av Statoils utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel ble delt i en direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en økonomisk del til Statoil.

*Siden mai 2001 har Petoro AS ivaretatt SDØE på vegne av staten.

*Omfatter i dag en tredel av Norges olje- og gassreserver, 40 felt i produksjon, den største eierandelen i transportrørledningene til havs og 137 utvinningstillatelser.

*Kontantstrømmen fra SDØE utgjør en betydelig, langsiktig og sikker inntekt for staten.

*I statsbudsjettet for 2011 regnes det med 101,3 milliarder kroner i inntekter fra SDØE.

*Netto kontantstrømmen fra SDØE overføres til Statens pensjonsfond – Utland.

(Kilder: Regjeringen.no og Petoro)

Meningene var mange da navnet Petoro ble kjent 7. mai 2001, to dager før den formelle stiftelsen av det statlige oljeselskapet. Overfor Dagens Næringsliv forsikret Olje- og energidepartementet at navnet ikke spilte på selskapets første styreformann Tore Sandvold. Nei, «pet» står for petroleum og «oro» betyr gull på flere latinske språk.

– Det høres ut som navnet på en puddel fra det språkblandede Miami. Verden vil le av Norge hvis vi virkelig kaller vårt nye oljeselskap Gullkjæledyret, tordnet Jon Michelet fra kommentatorplass i Klassekampen.

Etter en kjapp sjekk på internett hadde han dessuten funnet ut at det fantes et bordell i Japan med samme navn og at «petoro» betyr «fem» på serbisk.

Ikke kvitt SDØE
Aftenposten syntes derimot Petoro var poetisk, og gledet seg til å bli kvitt «den besværlige byråkratforkortelsen SDØE». I likhet med svært mange trodde nemlig avisa at Petoro var ett nytt navn på Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). «Dermed er SDØE-epoken over », skrev Dagens Næringsliv. Det var også feil.

– Petoro ble stiftet i kjølvannet av delprivatiseringen og børsnoteringen av Statoil i 2001. Fram til da hadde Statoil forvaltet SDØE-ressursene på vegne av staten, nå tok Petoro over denne oppgaven. Petoro setter statens interesser på norsk sokkel først, noe et børsnotert og internasjonalt Statoil, med private eiere, ikke alltid kan gjøre, sier kommunikasjonsdirektør Sveinung Sletten i Petoro til NTB.

Han har vært med siden starten og serverer følgende kortversjon av de siste ti årene:

– Vi har tjent mer penger enn jeg hadde forestilt meg, mens oljeproduksjonen har falt raskere enn jeg hadde trodd.

Feilslått spådom
Da Petoro overtok forvaltningen av SDØE hadde de betydelig større eierandeler på norsk sokkel enn Statoil og Hydro til sammen.

– Flere trodde vi ville bli en stor maktfaktor i samfunnet, et nytt Statoil. Noen påsto sågar at vi ville bli et enormt og uregjerlig selskap, sier Sletten med et lite smil.

I dag er Petoro fremdeles like store som Statoil på norsk sokkel, men likevel langt mindre kjent. Det blir sjelden nevnt at Petoro forvalter statens store eierandeler i blant annet Troll-, Snorre-, Gullfaks-, Heidrun-, Oseberg-, og Ormen Lange-feltene. Mye av årsaken ligger i at Stortinget har bestemt at selskapet ikke får være operatør på norsk sokkel.

– Det er gjerne operatøren på et felt det refereres til, og dermed blir det ikke ofte referert til oss, forklarer Sletten, og legger til at Petoro ikke har ambisjoner om å bli operatør.

Respektert
Siden toppåret 2001 er oljeproduksjonen i Norge halvert, mens kostnadene har eksplodert. Petoro understreker at de neste fem årene krever beslutninger som blir avgjørende for hvor mye av de gjenværende ressursene Norge vil få ut av de modne feltene:

– Om vi makter å realisere gjenværende potensial for olje og gass på norsk sokkel, avhenger av det globale energimarkedet, måten vi forvalter eksisterende felt, om vi evner å gjøre nye funn lønnsomme og hvordan vi håndterer områder som er lite utforsket eller ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, sier Sletten.

Han tror Petoro vil spille en viktig rolle her:

– Vi er nå en respektert forretningsaktør som blir lyttet til på grunn av høy kompetanse, og ikke bare på grunn av de store verdiene vi forvalter.