Uheldig forsinkelse for nyttig prosjekt

Utbyggingen av Ringeriksbanen er noe man har snakket om i veldig mange år, og mange hadde nok både håpet og forventet at utbyggingen av den nye jernbanestrekningen nå skulle ha vært i full gang.

Nylig ble det kjent at vi ikke kan forvente en ferdigstilling av prosjektet før utpå 2030-tallet, noe som virker veldig langt frem i tid for et så nyttig prosjekt.

I utgangspunktet skulle utbyggingen av den nye Ringeriksbanen blitt startet opp i løpet av 2019. Planene har ligger klare i lang tid, organisasjonen som skal gjennomføre og styre utbyggingen er på plass, og har i utgangspunktet sittet parat i lang tid for å kunne starte opp. De klør nok nå virkelig i fingrene etter å kunne sette i gang med selve utbyggingsarbeidet, men byggestarten lar enn så lenge vente på seg. Fortsatt er det uvisst når man kan få ut konkurransen i markedet. Prosjektet venter nå på et vedtak rundt den statlige reguleringsplanen, som ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsaken til at vedtaket lar vente på seg har bakgrunn i regjeringens ønske om å kutte kostnadene rundt utbyggingen. Jernbanedirektoratet sier på sin side at det ikke er flere innsparinger å hente. Og her står nå prosjektet i dag.

Dette er et prosjekt som i utgangspunktet er ønsket av alle, og som vil ha en stor samfunnsnyttig verdi. Som kjent er hele utbyggingen et fellesprosjekt, som skjer i samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Utbyggingen skal gi en bedre vei og ikke minst en ny jernbanestrekning som kan få de togreisende fra Sandvika til Hønefoss på bare 20 minutter, noe som er en innsparing på rundt en time i forhold til dagens situasjon. Dette vil bidra til å videreutvikle hele Hønefoss-regionen. Med ett er denne avstanden så kort at mange flere vil prioritere å bo i Hønefoss-området og jobbe i eller ved hovedstaden. Det er derfor ikke spesielt overraskende at innbyggerne på Ringerike nå virkelig begynner å bli utålmodige. Det har vært snakket om at den nye banen snart skal komme i lang tid, men nå har det sakte men sikkert dradd ut, selv om det meste så ut til å ligge klart. Fullt så kritisk skal det foreløpig tidsmessig ikke være for veidelen av prosjektet. Her ligger man fortsatt innenfor planlagt tidsramme.

Det er spesielt tunnelen på jernbanen som det nå virkelig begynner å haste for. Dette er en over 23 kilometer lang tunnel, som innebærer en stor oppgave for aktørene som skal sprenge tunnelløpene. Dette vil ta tid, og det er komplekse etterarbeider som skal gjennomføres. Prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 uttalte nylig til NRK at d et er urealistisk at banen skal stå ferdig til 2028 som planlagt.

Det er nå avgjørende at man får på plass de nødvendige avklaringer slik at man får på plass en reell fremdriftsplan for prosjektet. Er kostnadene så høye at regjeringen nå uansett ikke vil gi grønt lys, eller er det andre momenter som også vil påvirke en snarlig oppstart. Dette er på alle måter et samfunnsnyttig prosjekt som bør komme på plass så raskt som praktisk mulig. Det er selvsagt opplagt at man ikke kan gjennomføre en utbygging uansett kostnad. Man må se på utgiftene opp mot samfunnsnytten. Spørsmålet er dermed hvor mye som reelt sett kan kuttes i totalkostnaden og hvordan. Her må man rett og slett lytte til ekspertene og se hva som er praktisk mulig, og se på hva som er formålstjenlig. Dette er et prosjekt som skal kunne benyttes i veldig lang tid, noe man selvsagt må hensynta ta i det videre arbeidet. Kan man kutte mer må dette selvsagt vurderes, men man må også se på hvilken totalverdi prosjektet skal gi samfunnet og brukerne. En utbygging av en effektiv skinnegående kollektivtrafikk er helt avgjørende om vi skal nå våre mål innen både klima, mobilitet og utviklingen av hele regioner.

Det er også slik at det koster å ha et slikt prosjekt liggende på vent. Kostnadene vil over tid uansett stige, og man har nå bygget opp en stor prosjektorganisasjon som venter på å komme i gang. Dette koster penger, man risikerer også å miste nyttig og avgjørende kompetanse om dette drar for lenge ut i tid. Mange av de som ble tilknyttet prosjektet var forespeilet en helt annen fremdrift enn hva man nå ser, og flere skal allerede ha sluttet i prosjektet.

Å få på plass en avklaring er derfor nå meget viktig for den videre prosessen, og vi håper den nye samferdselsministeren, som snart er på plass, løfter nettopp dette prosjektet høyt opp på agendaen.