Store investeringer i olje og gass

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2008, inkludert rørtransport, blir i førstegangsanslaget nå anslått til 82,3 milliarder kroner, 14 milliarder mer enn tilsvarende anslag for 2007.

Samtidig oppjusteres anslagene for 2007 til rekordhøye 111,3 milliarder kroner. I førstegangsanslaget for 2008 er det investeringene til felt i drift og til letevirksomheten som øker sammenlignet med førstegangsanslaget for 2007. Anslagene for de andre investeringsområdene viser nedgang. Rekordhøye anslag for 2007 Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2007, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 111,3 milliarder kroner. Målt i løpende priser er dette det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Anslaget er 6,7 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal. Anslagene øker innen alle investeringsområder med unntak av rørtransport som viser nedgang. Investeringene til letevirksomheten i 2007 er nå anslått til hele 24,8 milliarder kroner. Dette er 1,8 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal og 11,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2006. Fra og med denne tellingen er også kostnader til konseptstudier mer fullstendig inkludert i letekostnadene. Dette har hevet letekostnadene med rundt en milliard kroner. Investeringene til feltutbygging antas å bli 22,3 milliarder kroner 2,0 milliarder høyere enn anslått for 2007 i forrige kvartal. Anslaget er 1,7 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 2006. Siden forrige rapportering er utbyggingsplaner for prosjektene Alve og Yme godkjent av myndighetene og kommet med i tellingen. Det er ventet at søknader for Gjøa, Vega og Vega Sør vil bli behandlet og godkjent i Stortinget nå i juni. Investeringer i disse prosjektene vil i så fall komme i tillegg i tellingen i 3. kvartal. Ifølge utbyggingsplanene skal det i 2007 investeres for over 5 milliarder kroner i disse prosjektene. De oppgitte investeringene for felt i drift i 2007 er nå på rekordhøye 49,7 milliarder kroner 1,7 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2006, gitt i 2. kvartal 2006, er dette en oppgang på 8,9 milliarder kroner. I 2007 er det spesielt feltene Ekofisk, Troll og Valhall som skiller seg ut med høyt investeringsnivå. Investeringene til landvirksomhet og rørtransport blir nå anslått til henholdsvis 12,3 og 2,3 milliarder kroner i 2007. Disse tallene representerer en nedgang i forhold til tilsvarende anslag for 2006 på henholdsvis 5,6 og 4,1 milliarder kroner. Terminalprosjektene i forbindelse med Ormen Lange og Snøhvit vil fortsatt ha betydelige investeringer i 2007. Det lave anslaget for rørtransport kan ses i sammenheng med at rørprosjektene i tilknytning til disse feltene stort sett ble ferdigstilt i fjor. Også høyt for 2008 Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2008, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 82,3 milliarder kroner. Dette er førstegangsanslaget for 2008. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2007 ligger tallene for 2008 hele 14 milliarder kroner høyere. Det er anslagene for investeringene til felt i drift og til letevirksomheten som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for inneværende år. Anslagene for rørtransport, feltutbygging og landvirksomhet viser nedgang. Førstegangsanslagene bør tolkes med forsiktighet fordi fullstendigheten i rapporteringene fra selskapene på dette stadiet varierer noe. I tillegg fanger statistikken bare opp hittil godkjente planer for utbygging og drift (PUD). Investeringer fra framtidig godkjente prosjekter vil derfor komme i tillegg ved senere rapporteringer etter hvert som de blir godkjent. Leteinvesteringene i 2008 blir anslått til 8,1 milliarder kroner 1,9 milliarder kroner mer enn tilsvarende tall for 2007. Som førstegangsanslag er dette tallet høyt, men det er langt lavere enn tellingens nåværende leteanslag for inneværende år. Årsaken er at flere selskaper ennå ikke har levert anslag for 2008. Informasjon fra disse selskapene sammenstilt med tall i tellingen indikerer at det planlegges leteinvesteringer på mellom 20 og 25 milliarder kroner til neste år. Investeringene til feltutbygging i 2008 anslås nå til 13,6 milliarder kroner. Dette er 1,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2007. Innenfor tellingen er det prosjektene Tyrihans og Statfjord senfase som dominerer investeringene til utbygging i 2008. Det er imidlertid en rekke planlagte prosjekter som foreløpig ikke er med i tellingen. Bare på prosjektene Gjøa, Vega og Vega Sør, som i disse dager skal behandles i Stortinget, skal det ifølge utbyggingsplanene investeres for over 10 milliarder kroner i 2008. Det er ventet at det også kommer til flere prosjekter, som vil bidra til å øke utbyggingsinvesteringene til neste år. Dette gjelder bl.a. Skarv/Idun, Goliat, Dagny, Morvin, Frøy og kanskje Snøhvit olje, Hild, Gudrun og Troll Future development. Investeringene til felt i drift er anslått til rekordhøye 55,9 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2007, er dette en økning på 17,5 milliarder kroner. De største investeringene i drift kommer trolig også i 2008 på feltene Ekofisk, Troll og Valhall. For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 4,3 og 0,5 milliarder kroner.