Volumet på planteimport til Norge er nærmere tredoblet fra 1997 til 2014 og gjør at fremmede uønskede arter som følger med har økt betydelig i samme periode. 95 prosent av plantene kommer fra Nederland, Tyskland og Danmark. (Illustrasjonsfoto: Svanhild Blakstad)

Stor spredning av skadelige arter ved planteimport

Mange skadelige fremmede arter som brunsnegl og harlekinmarihøne har kommet til Norge som blindpassasjer ved planteimport, ifølge en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Import av planter har økt kraftig de siste årene, og utgjør den viktigste spredningsveien for utilsiktet spredning av fremmede arter i Norge. Brunsneglen og harlekinmarihøna er eksempler på slike arter som kommer til Norge som blindpassasjerer i jord og på plantedeler.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) undersøkt hvilke arter som kommer med trær og busker som importeres med jordklump til Norge.

Fant over 100 fremmede arter
23 konteinere med importerte trær og busker med jordklump ble gjennomgått av forskerne. I tillegg ble det gjort feltundersøkelser rundt to hagesentre i Oslo og ett i Rogaland.

Samlet fant forskerne over 100 fremmede arter. Mange av disse er vurdert å utgjøre en økologisk risiko for norsk naturmangfold, og minst 35 av artene er aldri funnet i Norge før.

– Den økende planteimporten utgjør en stadig større risiko for spredning av uønskede fremmede arter i Norge. Disse artene kan utgjøre stor skade for naturmangfoldet og i tillegg føre med seg betydelige samfunnskostnader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En rapport Miljødirektoratet publiserte tidligere i år viste at fremmede arter allerede representerer årlige kostnader for samfunnet i milliardklassen. Les mer om dette her.

Volumet på planteimporten er bortimot tredoblet fra 6000 tonn i 1997 til 17 000 tonn i 2014. 95 prosent av plantene kommer fra Nederland, Tyskland og Danmark. Økt import gjør at det potensielle tilfanget av fremmede uønskede arter som følger med også har økt betydelig i samme periode.

Nytt regelverk på trappene
1. januar 2016 trer forskrift om fremmede organismer under naturmangfoldloven i kraft. Forskriften vil være et viktig virkemiddel for å hindre at fremmede organismer gjør skade på norsk natur.

– Med forskrift om fremmede arter vil vi få krav om at virksomheter som driver med planteimport og -salg har rutiner for å sikre at plantelaster blir undersøkt for uønskede følgeorganismer, og for at det blir truffet tiltak for å hindre spredning av disse, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Eksempler på slike undersøkelser og tiltak kan være jevnlige stikkprøver som sendes til analyse, stille krav om at leverandør sørger for bedre rutiner før forsendelser, innførsel av planter uten jordklump, spyling av røtter og andre tiltak.

Les mer om forskriften her.

Ny artsgruppe for Norden
Fra jordprøvene fra konteinerne fant NINA blant annet åtte plantearter, som ifølge Artsdatabankens svarteliste utgjør høy, svært høy eller potensiell høy risiko. I tillegg kommer en del arter som ikke er funnet i Norge tidligere eller ikke har fått noen risikovurdering tidligere.

Av insekter ble det blant annet påvist 55 arter av spretthaler, 44 biller og fire maurarter. I tillegg ble det funnet ett individ av en spinnfoting. Spinnfoting er en orden, det vil si en hel gruppe av beslektede arter, som aldri tidligere er påvist i Norden. Ordenen består av små insekter som spinner egne «hus» hvor de lever om dagen. I lysfeller ble det også funnet en rekke arter, blant 25 arter sommerfugler, hvorav åtte av artene kun er funnet ytterst få ganger i Norge eller aldri er påvist her før.

Feltundersøkelsene rundt plantesentra førte til funn av 34 fremmede karplanter. En vesentlig andel av disse er forvillede hageplanter, men det er snakk om arter som har vært i kultur i Norge i lang tid. Det ble også funnet flere fremmede arter av biller og nebbmunner.

Les rapporten her