Statlige arbeidsorganisasjoner advarer mot regionreformen

Regionreformen vil føre til at kompetansemiljøer og ansvar pulveriseres, og kan føre til dårligere tjenester, advarer arbeidstakerorganisasjoner i staten.

Arbeidstakerorganisasjonene i staten er svært kritisk etter at regjeringspartiene og KrF la fram avtalen om regionreform og oppgaveoverføring mandag.

– Forslaget innebærer at statlige virkemidler splittes på flere forvaltere, kompetansemiljøer og ansvarslinjer pulveriseres, og effektiv forvaltning gjøres vanskeligere enn i dag. Hvordan regjeringen mener dette vil være mer effektivt, er jammen ikke lett å se, sier NTL-leder John Leirvaag.

NTL organiserer 50.000 ansatte i staten og statlig tilknyttede virksomheter

Bekymret for vei og fly

YS-forbundet Parat, som organiserer en rekke ansatte i staten, advarer også mot forhastede vedtak.

– Det er stor motstand mot flere av de forslagene som nå legges på bordet, ikke bare fra lokalpolitikerne. Da burde Stortinget vurdere disse advarslene opp mot målet om færre fylker før de tar den endelige avgjørelsen. Nå blir vi istedenfor presentert for ferdige løsninger snekret sammen på Stortingets bakrom, akkurat slik vi tidligere har advart mot, sier Parats nestleder Vegard Einan.

De to organisasjonene er bekymret for konsekvensene av å flytte en rekke oppgaver til de nye regionene, som kulturminneforvaltningen, jordvern, planlegging og drift av fylkesveiene og ansvar for offentlig innkjøp av flyruter.

– Det vil bli en utfordring dersom regionale interesser og politisk hestehandel i fremtiden kan settes opp mot hvilke flyruter regionen skal ta seg råd til, sier Vegard Einan.

NTL vei mener Vegvesenet vil bli satt 20 år tilbake med forslaget om å overføre planlegging og drift av fylkesveiene fra Statens vegvesen til de nye regionene.

– Dyrere og dårligere

NTL-leder John Leirvaag kaller reformen uheldig og kortsiktig, og mener overføringen av statlige oppgaver til elleve forskjellige fylkeskommuner vil føre til økte administrative kostnader, ikke mindre.

Han mener det vil svekke koordinering av nasjonal næringspolitikk å flytte oppgaver fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene, slik regjeringen foreslår.

– Oppgaver som i dag utføres av få ansatte, vil måtte overføres til langt flere i de enkelte fylkene. Dette vil være en dyr og dårlig løsning.

Kan flytte 5.000 arbeidsplasser

Et ekspertutvalg, ledet av Terje P. Hagen, foreslo i februar å legge ned i alt fem statlige etater og flytte 5.000 arbeidsplasser og 23,5 milliarder kroner fra institusjonene til fylkeskommunene som et ledd i regionreformen. Hvor tett opptil utvalgets anbefalinger regjeringen kommer til å legge seg, vil ikke bli klart med første.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding 19. oktober som vil gi noen flere svar. Men forslaget om nedleggelse og flytting av oppgavene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som alene berører 3.600 årsverk, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med 245 årsverk, skal utredes før endelig konklusjon tas.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en epost til NTB at det er for tidlig å si hvor mange arbeidsplasser som blir flyttet på i prosessen.

– Det er spørsmål vi ikke har regnet på så langt. Vi har konsentrert oss om å finne oppgaver som har sammenheng med de oppgavene fylkeskommunene allerede har, og som styrker arbeidet deres. Men det er helt klart at når oppgaver flyttes mellom forvaltningsområder, følger tilsvarende økonomiske ressurser med. For de oppgaver som skal overføres fra 2020, vil spørsmålet om ressurser bli avklart i statsbudsjettet for 2020, skriver Horrigmo.