Statkraft innleder samarbeid om gasskraftverk i Tyskland

Statkraft og energiselskapet Mark-E har underskrevet en samarbeidsavtale om å utvikle et nytt gasskraftverk nær Dortmund i Tyskland.

Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E vil sammen utrede bygging av et 400 MW gasskraftverk med en estimert årsproduksjon på ca. 2,4 TWh i Herdecke syd for Dortmund. Kraftverket vil basere seg på den best tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet. Dersom prosjektet blir realisert, vil det erstatte et utrangert kullkraftverk noe som vil redusere de totale utslippene av klimagasser. Mark-Es regionale samarbeidspartner AVU vil også delta i samarbeidet. Etter å ha signert samarbeidsavtalen er partene nå klar til å ta de neste stegene i prosjektutviklingen samt den videre formelle godkjenningsprosess. Fordeling av eierandeler er ikke fastlagt, men intensjonen er å fremme en investeringsbeslutning i løpet av sommeren 2005. Den samlede investering for et slikt prosjekt ligger i størrelsesorden ca. 200 millioner euro. - Denne samarbeidsavtalen bygger opp under Statkrafts visjon om å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Vi arbeider med flere gasskraftprosjekter i Tyskland, og er meget fornøyd med å ha Mark-E som partner i forbindelse med gasskraftverket i Herdecke. Dette regionale energiselskapet er en erfaren operatør av gasskraftanlegg og har gode kunnskaper om utvikling av slike, sier Ingelise Arntsen, Statkrafts konserndirektør med ansvar forretningsområdet Ny energi.