Trond Johannesen

Staten har ikke fokus på VA

Vann- og avløpstjenester har lenge vært regnet som kritisk viktig infrastruktur. Likevel er staten lite aktiv i å definere et sektoransvar, ei heller forsett sektoren med en egen sektorlov. 

Trond Johannesen

Administrerende direktør
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Viktige spørsmål om vann og avløp er nylig blitt stilt til ansvarlige statsråder i Stortingets spørretime. Jeg viser her til tre muntlige spørsmål til regjeringen fra stortingsrepresentanter fra Senterpartiet. Først ute var stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Hordaland som etterspurte sektorloven for vann- og avløpstjenester som Stortinget bad om i fjor sommer i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har således ansvaret for bestillingen.

Svaret er ikke beroligende. Han vil vente til regjeringskollega, klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), har gjennomgått forslagene som overvannsutvalget kom med i forbindelse med utredningen NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder. Høie påstod også i sin besvarelse at det kun var et mindretall i overvannsutvalget som ønsket en sektorlov for vann- og avløpstjenester. Dette er ikke riktig.

Overvannsutvalget gav samlet uttrykk for at det er behov for en sektorlov, noe følgende sitat klart og tydelig viser:

«Utvalget mener at det er behov for en samlet regulering av kommunale tjenester innen vann og avløp (herunder overvann) som også fastlegger kommunenes plikt til å anlegge, drifte og vedlikeholde slike anlegg og som tar opp i seg abonnementsvilkår og reglene om vann- og avløpstjenester som i dag omfattes av forskjellige lovverk.»

Det er vanskelig å tyde dette som noe annet enn at utvalget ber om en sektorlov, helt i tråd med MEFs ønsker og alle andre organisasjoner i vannbransjen. En sektorlov er både mulig å få til relativt raskt og i tråd med Stortingets ønske uten unødig opphold. Derfor er MEF skuffet over at statsråden ikke leverer på en bestilling som Stortinget mener haster.

Droppes sektorloven?
Høies henvisning til overvannsutvalget medførte ytterligere spørsmål i Stortinget, denne gang fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen og som bad om en statusrapport fra statsråd Vidar Helgesen om når Stortinget kan forvente å få forslagene Overvannsutvalget har fremmet til behandling i Stortinget. Helgesen bekreftet i sitt svar til Lundteigen at spørsmålet om en sektorlov kommer til å bli vurdert i forbindelse med denne saken.

Det er dessverre slik at når en statsråd sier at noe vil vurderes, er det lite oppløftende. Det later til at statsråden vil videreføre den allerede eksisterende linjen der det ikke finnes en sektorlov eller et sektoransvarlig departement. Det synes som om politisk ledelse og embetsverket ikke ønsker at ansvaret for denne kritisk viktige sektoren skal plasseres på et spesifikt departement, selv om kravet fra bransjen er unisont.

Milliardtap
Det tredje VA-relaterte spørsmålet som nylig har vært oppe i spørretimen i Stortinget, var fra stortingsrepresentant Heidi Greni og var rettet til kommunalminister Jan Tore Sanner. Hun ville vite om statsråden mener at det er akseptabelt at renset drikkevann tilsvarende 1,6 mrd. kroner årlig lekker ut av kommunale vannledningsnett og hva slags tiltak staten og kommunene vil foreta for å redusere dette tapet.

Sanner overlot til sin kollega, helseminister Høie å svare på spørsmålet. Høie gav uttrykk for at vanntapet er svært høyt, og mente at dette var lite tilfredsstillende. Men statsråden sa ingenting annet enn at kommunene må løse utfordringene ved å skrive ut vann- og avløpsgebyrer til å dekke kostnadene. MEF mener Høies svar ikke tyder på at noen statlig VA-satsing er å forvente i tiden som kommer.

Høie har selvsagt rett i at kommunepolitikerne må skrive ut og drive inn de gebyrene som trengs for å dekke de nødvendige kostnadene for å oppgradere VA-infrastrukturen. Men noen steder er det nesten ikke mulig å skrive ut høyere gebyrer. Man viderefører unnlatelsessyndene som politikere gjennom flere år har tillatt i den tro om at «dette går sikkert bra». Resultatet er at kommunene ikke kommer ut av den onde spiralen de er inne i. Lokalpolitikerne må ta ansvar for å sørge for at VA-infrastrukturen oppgraderes, men stedvis må det statlig hjelp inn. Da må det komme på plass en sektorlov og kravene bli tydeligere, i form av en sektorlov, kvalitetskrav til VA-ledningsnettet og øvrig infrastruktur.