Stabilt for boligmarkedet - men hva skjer fremover i pressområdene?

Mandag kom tallene rundt boligsalget i Norge for april - og ikke uventet ble det her en flat utvikling - noe vi også kan forvente de nærmeste månedene. Men hva skjer noe lengre frem i tid?

Å overvurdere tallenes betydning fra måned til måned har lite for seg om man skal tolke eller prøve å spå boligmarkedets utvikling. Man må se på utviklingen over noe tid - og se nærmere på de bakenforliggende årsakene.

Uansett har man nå over en periode opplevd et stabilt boligmarked – med usedvanlig god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Markedet er jevnt over meget bra – og boligene blir solgt – men salgstiden kan variere noe. Mange må ta til takke med en pris som kanskje lå noe under hva man håpet på – men i dag er markedet faktisk slik at begge parter burde kunne være noenlunde tilfreds med hva man må regne med å betale og hva man kan sitte igjen med etter at salgsprosessen er gjennomført. Men her er det viktig å huske på at vi ikke kun har ett boligmarked i Norge – det varierer mellom de ulike regionene.

Spørsmålet er bare hvordan dette vil utvikle seg over noe tid. Her er det flere faktorer som spiller inn. Man må se på utviklingen til hele den norske økonomien, rentenivået, arbeidsledigheten, folketallsutviklingen – og ikke minst hvor mange nye objekter som kommer i markedet. Det siste punktet har helt avgjørende betydning for utviklingen i de store pressområdene. I Norge er dette selvsagt i og rundt de store byene – og over tid er det hovedstadsområdet som har hatt den kraftigste veksten – og de største svingningene i utviklingen både med tanke på nybyggsmarkedet og utviklingen i prisnivået. Dette ser vi både sentralt i Oslo – men også i nabokommunene, som faktisk har hatt en sterk utvikling over tid.

Den store motoren i boligmarkedet vil uansett i lang tid fremover være hovedstaden. Det har vært en stor utbygging gjennom en lengre periode , men nå er det færre planer tilgjengelig for å kunne bygge videre i årene som kommer. Det bekymrer mange i næringen – ikke minst Per Jæger i Boligprodusentene, som arrangerte Boligkonferansen tirsdag. Han peker på flere forhold som bør gjøre at politikerne må våkne opp og ser på mulige effekter av sin manglende iver i å legge til rette for nye utviklingsprosjekter. Om man ikke tar de nødvendige grep kan vi faktisk risikere å få et kraftig prishopp og boligmangel i deler av byen noen år frem i tid. Hvor lang tid dette vil ta er ikke enkelt å spå – men at det vil komme utfordrende perioder uten en justering av antallet regulerte tomter noe frem tid, er nokså sikkert. Om det bygges for få boliger i et pressområde – vil prisene gå opp. Ingen ønsker å se en prisgalopp som vi så i 2016 - med kraftige prisøkninger. Et stabilt og jevnt boligmarked er naturligvis best for alle parter – men dette er ikke noe som kommer av seg selv.

Man kan selvsagt ikke påvirke alle forhold som vil ha en innvirkning på markedsutviklingen – men man kan gjøre noe – og dette er også noe man bør ta hensyn til. Man kan selvsagt ikke bygge ut over en lav sko – men ønsker man flere innbyggere til hovedstaden – må man legge til rette for dette. Får vi en utvikling der kun de med de mest velfylte bankkontoene som får en mulighet til å bo i hovedstaden – får en vi en utvikling ingen ønsker – og som på alle måter har noe unorsk over seg.