Perspektivskisse basert på NRKs forslag til planprogram. Illustrasjon: A-lab

Slik ser NRK for seg Marienlyst

Dagens NRK-eiendom på Marienlyst kan åpnes opp for byens befolkning og gi plass til 107 000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet.

Dette er hovedelementene i NRKs forslag til omregulering av den 85 mål store eiendommen sentralt i Oslo, skriver kringkasteren i en pressemelding.

NRK har gjennom tett dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo utarbeidet forslaget til planprogram som i dag ble lagt fram for offentlig ettersyn. Bakgrunnen for forslaget er at NRK har besluttet å flytte fra eiendommen som gjennom mer enn 80 år har vært NRKs hovedkontor. Bygningene på Marienlyst er dårlig egnet for dagens medievirksomhet.De er også mye større enn NRK har behov for. Det vil ligge en betydelig miljøgevinst i nye og effektive lokaler. Derfor har NRKs styre vedtatt at det skal etableres et nytt hovedkontor i Oslo-området.

- Det har skjedd en enorm utvikling i måtene å produsere og publisere medieinnhold i løpet av alle årene NRK har vært på Marienlyst. Vi trenger nye, fleksible lokaler som bidrar til å utvikle NRK i tråd med målet om å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Et nytt hovedkontor skal finansieres med omregulering og salg av eiendommen på Marienlyst. I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en boligandel på 65 prosent av tomtearealet. Det fredede Kringkastingshuset med Store Studio og tilknyttede grøntområder vil bli bevart og transformert til ny bruk innenfor de rammene fredningen gir.

- Herfra er det blitt skapt og delt store og små øyeblikk som har samlet og engasjert folk i Norge gjennom generasjoner. Vi har lagt vekt på at planprogrammet skal gi grunnlag for å utvikle området med gode by- og bokvaliteter samtidig som de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, åpnet opp og gjort tilgjengelig for langt flere enn det som er tilfellet i dag, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Det er også laget et planalternativ der boligandelen utgjør inntil 20 prosent av det totale tomtearealet. Høringsperioden for begge planalternativene er seks uker fra dags dato.

Mandag 25. februar fra kl. 16:00 - 20:00 arrangerer NRK åpen dag for naboer, velforeninger og andre interesserte i Studio 2 på Marienlyst. Representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten og andre fagpersoner vil være tilstede og tilgjengelig for dialog og spørsmål rundt alle relevante sider ved planprosessen.

NRK vil i løpet av 2019 starte salgsprosess og søk etter ny lokalisering i Oslo-området.