Daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Foto: Svanhild Blakstad

SfS BA og SIBA-forum sammen for bedre sikkerhet i byggenæringen

SfS BA og SIBA-forum er to initiativ som jobber mot en felles målsetning om bedre sikkerhet i byggenæringen. Nå skal de jobbe sammen.

- Begge disse to aktørene har tung involvering fra næringen og utfyller hverandre gjennom både faglig innretning og arbeidsform, heter det i en pressemelding.

Skadefri bygg- og anleggsnæring
Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er en stiftelse og et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring. SfS BA er stiftet av 77 aktører fra hele verdikjeden i bygg og anlegg, og har i tillegg flere partnere som er kommet til etter stiftelsesmøtet i september 2019.

- Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. SfS BA er åpen for alle som ønsker å være med på å nå visjonen om null alvorlige skader i bygge og anleggsnæringen. Alle som ønsker det, kan være med som partnere i SfS BA gjennom å signere en tiltredelses erklæring. Gjennom tiltredelseserklæringen stiller man seg bak visjonen og forplikter seg til å delta i relevante arbeidsgrupper, sier daglig leder Lene Jønsson i SfS BA.

S IBA (Sikkerhetsstyring i bygg og anlegg) startet som et prosjekt i 2014, og er nå videreført i SIBA-forum.

- SIBA-forum er en arena for utvikling og formidling av kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i BA-prosjekter. SIBA-forum ledes av forskningsstiftelsen SINTEF, med NTNU som forskningspartner. Per i dag er det ti medlems- bedrifter i SIBA-forum (byggherrer, entreprenører, prosjekterende/rådgivere og arbeidstaker- organisasjoner). Arbeidstilsynet har en observatørrolle i SIBA-forum, heter det i meldingen.

Det er to grunnpilarer for samarbeidet i SIBA-forum:

1) Utvikling av forskningsbasert kunnskap om sikkerhet i bygg og anlegg

2) Formidling og erfaringsutveksling i SIBA-seminarer som arrangeres to ganger per år

- Utfyller hverandre
Mens SfS BA favner hele næringen og vil arbeide med problemstillinger knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og seriøsitet basert på egeninnsats fra partnerne, har SIBA-forum som målsetning å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om sikkerhet gjennom egne prosjektaktiviteter.

- SIBA-seminarene er en sentral formidlingskanal, der diskusjoner, dialog og erfaringsformidling mellom medlemsbedriftene er sentral, heter det i pressemeldingen.

For å sikre gode synergier mellom arbeidet i SfS BA og SIBA-forum er det tatt følgende grep:

* SIBA-forum går inn som en egen arbeidsgruppe i SfS BA, for å jobbe med forskningsbaserte aktiviteter.

* SIBA-forum bevarer sin egenart og selvstendighet; aktivitetene i SIBA-forum er finansiert av medlemsbedriftene i SIBA-forum og gjennom ekstern finansiering fra Norges forskningsråd, RVO-fondet og så videre.

SIBA-forum kan også være en ressurs på tvers av aktivitetene i SfS BA, ved for eksempel å evaluere effekter av tiltak og utrede rammebetingelser for å oppnå god sikkerhet i byggenæringen.

Andre sentrale tema i SIBA-forum er risikostyring, samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter, granskning og læring etter hendelser, digitalisering og sikkerhet, og metoder og verktøy til bruk i sikkerhetsarbeidet.