Møre Royal. Illustrasjonsfoto. Møre Royal

Salg og produksjon av royalkledning stanset i påvente av branntester

Et tilsyn viste at én royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt. Samtidig ble det kjent at vanlig royalbehandlet kledning ikke har vært tredjepartstestet. Nå er kledningen midlertidig nedklassifisert og omsetningen stanset i påvente av tester. 

Avdelingsdirektør Therese Brøndum i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK

Saken har oppstått på bakgrunn av et tilsyn Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjorde med brannhemmende trekledning i fjor.

I tilsynet ble seks produkter fra fem leverandører testet av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Et av produktene, en royalbehandlet trekledning med brannhemmende overflatebehandling, besto ikke testen.

– Vi vurderer det som alvorlig at det produktet vi har testet, en royalbehandlet trekledning med brannhemmende overflatebehandling, er markedsført med produktdokumentasjon som oppgir at produktet har bedre brannegenskap enn det testingen viser at produktet faktisk har. Produsenten har stanset omsetningen av dette produktet, sier avdelingsdirektør Therese Brøndum i Direktoratet for byggkvalitet til Byggeindustrien.

Feilklassifisert

Under tilsynet ble direktoratet også gjort oppmerksomme på at produsenter av royalbehandlet trekledning uten brannhemmende middel klassifiserte produktene sine feil.

Dette er dette som har forsårsaket store utfordringer i bransjen.

– Produktene ble deklarert i system 4 og med klasse D-s3,d0 for egenskap ved brannpåvirkning, uten testing. Produktene skal imidlertid være i system 3, og skal testes av prøvningslaboratorium. Dette kravet gjelder alle typer behandlet trekledning. For kledning med brannhemmende egenskap gjelder system 1 og klasse B-s3,d0 for egenskap ved brannpåvirkning, opplyser Brøndum.

Et kledningsprodukt som ikke har produktdokumentasjon som dokumenterer de brannegenskapene som byggteknisk forskrift krever, kan ifølge DiBK heller ikke benyttes som en løsning som tilfredsstiller de preaksepterte ytelsene til ytterkledningen i bygg i TEK.

Kan oppfylle TEK-krav gjennom analyse

Hvor mange bygninger som er berørt, hva det betyr for eksisterende bygg og bygg som er under oppføring er det ennå for tidlig å svare på.

 – DiBK har bare testet ett produkt, en royalbehandlet trekledning som var brannmalt, og vi må avvente testingen produsentene nå gjennomfører for å få kunnskap om royalbehandlet kledning tilfredsstiller klasse D. Resultatene av testene vil vise noe om veien videre, sier Therese Brøndum. 

 –For bygg som er under oppføring, kan man oppfylle kravene i TEK gjennom en analyse, legger hun til.

– Hva gjør DiBK videre med saken?

– Bransjen har tatt grep, endret produktdokumentasjonen og gjennomfører nå tester av royalbehandlet kledning. Direktoratet følger saken og kan på et senere tidspunkt vurdere å gjøre tilsyn med royalbehandlet kledning, sier Brøndum.

Produsent: - Produktet har aldri vært i salg

Produktet som i tilsynet kom ut med dårligere brannegenskaper enn det som var oppgitt, var ifølge Direktoratet for byggkvalitet MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS. Produsenten Talgø MøreTre AS opplyser at dette produktet aldri har vært i salg.

– Testen som er foretatt i regi av Direktoratet for Byggkvalitet omhandler et feilprodusert særskilt brannbehandlet produkt som aldri har vært i salg. Saken hos DiBK ble for øvrig avsluttet derfra uten ytterligere spørsmål eller kommentarer 11.05.2020, skriver Talgø MøreTre AS i en e-post til Byggeindustrien.

Selskapet har avklassifisert sin ordinære royalkledning inntil videre, i påvente av testresultater. Det har også andre produsenter gjort.

Du kan lese hva andre produsenter av royalkledning sier om saken lenger nede i artikkelen.

50 år i markedet

Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Det var bransjeforeningen Treindustrien som i 2019 selv tok initiativ til tilsynet med brannbehandlet trepanel til utvendig bruk. Direktoratet ber rutinemessig næringen om innspill til produkter de bør gjennomføre tilsyn med.

– Vi ba om et markedstilsyn fordi vi ønsket å sørge for at regelverksutviklingen henger sammen med produktutviklingen i markedet. Vi ville vite mer om både produktene, hvilke stoffer som er i bruk og hvilke aktører som er i markedet. Gjennom tilsynet ble vi også gjort oppmerksom på at royalbehandlet kledning kunne være plassert i brannklasse D uten at det forelå en tredjepartstest av produktet, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Forklaringen er at royalkledning har vært i markedet i 50 år, og i standarden er det ifølge Finstad åpning for at historiske preaksepterte ytelser kan egendeklareres.

Permitteringer og stans i salget

Saken får ikke bare konsekvenser for huseiere, den får også store konsekvenser for både entreprenører, byggmestere, byggherrer og byggevarekjedene.

Treindustrien opplyser at alle de berørte bransjeorganisasjonene er informert.

– Den største utfordringen akkurat nå er å finne gode løsninger for bygg som er under oppføring. Slik situasjonen er nå, tilfredsstiller ikke royalkledning gjeldende brannkrav for preaksepterte ytelser. Derfor må de utførende få en brannrådgiver inn som kan gjøre en vurdering av hvert enkelt prosjekt. Da mener vi det skal være mulig å få midlertidig brukstillatelse for bygget. Vi har gode erfaringer med løsningsorienterte kommuner fra tidligere, sier Heidi Finstad.

Hentet inn risikovurdering

Treindustrien har hentet inn en risikovurdering fra brannrådgiver Leif Tore Isaksen. Han er leder av RIFs ekspertgruppe brann og fagsjef for brann og sikkerhet i Sweco.

Han skriver at bruk av royalimpregnert kledning ikke ivaretar ikke preaksepterte ytelser som beskrevet i veiledning til teknisk forskrift, men at det likevel kan argumenteres for at dette ikke nødvendigvis er kritisk med tanke på personsikkerheten bygninger som allerede har montert slik kledning.

Isaksen viser til føgende TEK17-avsnitt i sin vurdering:

«Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det tidlige brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor betydning for brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter overtenning). Utvendig antennelse kan for eksempel skje ved varmepåkjenning fra brann i nabobyggverk.»

– For bygninger prosjektert etter preaksepterte ytelser, som beskrevet over, vurderes bruk av royalimpregnert trekledning ikke å utgjøre en stor risiko for personsikkerhet i bygninger, skriver Iversen i riskovurderingen.

– Det presiseres at løsningen med bruk av Royalimpregnert tre ikke ivaretar preaksepterte ytelser, men dette er bygninger med kort rømningstid og løsningen gir ikke nødvendigvis dårligere sikkerhetsnivå, sammenlignet med tradisjonelle trekledning som er overflatebehandlet i ettertid, heter det videre.

– For bygninger prosjektert med alternativ analyse, der reduserte krav til kledninger er basert på andre, kompenserende tiltak må det vurderes om endret ytelse for trekledningen endrer forutsetningene for prosjekterte løsning. Dette må avklares med brannrådgiver som har vært ansvarlig for brannprosjekteringen i det aktuelle prosjektet, skriver brannrådgiveren.

Venter svar om noen uker

Treindustrien mener risikovurderingen viser at det ikke er grunn til unødig bekymring blant norske huseiere som har denne type kledning på huset sitt.

– Det viktigste er at risikovurderingen sier at det ikke nødvendigvis er kritisk med tanke på liv og helse. Og det er verdt å minne på at dette er en type kledning som er brukt i 50 år i Norge, sier Finstad.

– Hvor lang tid tar det før dere har full oversikt?

 – Det kommer til å ta litt tid, kanskje noen uker. Det er stort press på kapasiteten til testlaboratoriene, men vi jobber på spreng for å få på plass mer kunnskap. Som nevnt så viser den kunnskapen vi har per nå at royal ikke klarer testene, og derfor må vi nå finne løsninger for de som har bygg under oppføring i dag, sier Finstad.

Har handlet i god tro

Hun legger ikke skjul på at hun er lei seg for den situasjonen som har oppstått.

 – Jeg blir veldig glad om vi om noen uker skulle få tester som friskmelder royal, men vi kan ikke love noe og må forholde oss til fakta og den kunnskapen vi har for øyeblikket. På vegne av bransjen synes vi det er leit at kunder har kommet i en vanskelig situasjon, og vi er lei oss på vegne av produsenter som har handlet i god tro, sier Finstad.

Stoppet produksjon og sendte permitteringsvarsel

En av produsentene av royalbehandlet kledning, Alvdal Skurlag, opplyser til Byggeindustrien at de har sendt ut permitteringsvarsler til flere av sine ansatte i påvente av svar på tester.

– Jeg kan bekrefte at vi har sett oss nødt til å sende ut permitteringsvarsler til en del av våre ansatte som en konsekvens av at vi midlertidig har vært nødt til å stoppe produksjonen av royalkledning fram til vi har fått svar på tester, skriver Berit Nordseth Moen, administrerende direktør i Alvdal Skurlag i en e-post.

Avdal skurlag mener norske huseiere ikke trenger å være bekymret for sikkerheten.

– Vi har ikke kjennskap til hendelser knyttet til brann eller andre skader som har oppstått som følge av royalbehandlet kledning. Brukere som bor i hus med royalkledning fra oss har slik Alvdal Skurlag ser det ingen grunn til å være bekymret for sin sikkerhet. Dette basert på en analyse av en uavhengig brannfaglig ekspert, Leif Tore Isaksen, Sweco, skriver Moen.

Hun peker på at tilsynet omtaler en royalbehandlet kledning med brannhemmende overflate, ikke ordinær royalkledning.

– Siden det ble reist tvil om royalkledningen måtte vi stanse produksjonen av denne, og varsle våre kunder om problemstillingen, skriver Moen.

Hun sier jobber med å finne løsninger for kundene.

– I disse dager tilbyr vi våre kunder annen type kledning til prosjekter som lå i bestilling, og prøver å avhjelpe våre kunder på best mulig måte i denne situasjonen. Men, målet er at vi raskt skal finne løsninger og svar slik at royalkledningen kommer tilbake på markedet igjen iht krav til brannklasse D, skriver Moen videre.

Moelven har stoppet salg og produksjon

Kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren i Moelven. Foto: Moelven

Moelven opplyser til Byggeindustrien at de har stoppet salget og produksjonen av royalbehandlet kledning inntil videre. I tillegg har de nedklassifisert produktet.

– Vi har satt i verk flere tester, og jobber med å dokumentere brannegenskapene til royalbehandlet kledning ytterligere. Videre har vi informert våre kunder, og følger opp disse, sier kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren i Moelven til Byggeindustrien.

Han opplyser at Moelven først og fremst i royalmarkedet med terrasseprodukter som ikke er berørt, og at de har en lav markedsandel på royalbehandlet kledning. Moelven anslår markedsandelen til cirka to prosent.

– For øvrig ønsker vi å presisere at andre kledningsprodukter fra Moelven er testet og godkjent i henhold til gjeldende ytelseserklæringer for krav til brannmotstand, sier Vikøren.

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få kontakt med den fjerde produsenten av royalimpregnert kledning, Marnar Bruk.