- Ringeriksbanen er et godt prosjekt

De siste dagene har flere medier omtalt Ringeriksbanen som et ulønnsomt samferdselsprosjekt. - Det er en lite presis fremstilling, mener regiondirektør John Ole Grinde i Jernbaneverket Region Sør.

Bakgrunnen for debatten er at Jernbaneverket nylig har justert nytte/kost-tallet fra 1,1 til rett i underkant av 1. - Ringeriksbanen er likevel et godt prosjekt. Basert på nøkterne trafikkprognoser er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten langt bedre enn for sammenlignbare strategiske prosjekter, både på jernbane og veg, legger Grinde til. Beregningene viser at det samfunnsmessige tapet eller fortjenesten på å bygge banen er minus 226 millioner kroner. - Det som ikke nevnes i presseoppslagene er at dette tapet er over 25 år av en investering på 4,4 milliarder kroner. I samme periode er gevinsten for de reisende beregnet til 1700 millioner kroner. Det er med andre ord viktig at nytte/kost ses i en større sammenheng - og over en lengre tidsperiode. Dersom vi får en betydelig bo- og næringsutvikling i Ringeriksområdet, noe som vil avlaste Oslo-området, vil nærtrafikken Ringerike-Oslo bli betydelig større enn hva som er presentert i foreliggende planer. Ringeriksbanen vil kunne betjene både de to største byene her i landet, en av landets viktigste reiselivsregioner og styrke jernbanens rolle i kollektivtransporten rundt Oslo, sier Grinde. Det spesielle med Ringeriksbanen er at den gir en tidsbesparelse på 50-60 minutter for alle som reiser med tog mellom Hønefoss og Oslo. Fra Gol til Oslo kryper reisetiden ned mot halvannen time med de nye mulighetene som dette gir for arbeids- og fritidsreiser. Strekningen Oslo-Bergen vil bli tilbakelagt på 4 timer og 50 minutter, og Hønefoss vil ikke lenger være den eneste byen i Østlandsområdet uten konkurransedyktig togforbindelse til Oslo. - Det er selvsagt ikke mulig å bygge en moderne jernbane uten kostnader, men målt opp mot fordelene, er Ringeriksbanen ikke vanskelig å forsvare. Og ser vi bort fra regnestykkene et øyeblikk, så handler Ringeriksbanen også om samferdselspolitiske prioriteringer og om vilje til å satse på en moderne jernbane, legger han til.