Riksrevisjonen kritiserer forsvaret

Riksrevisjonen har undersøkt 19 materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret, og har svarene de har fått er nedslående.

Sju av prosjektene er forsinket med mer enn fire år. For åtte av prosjektene er kostnadene blitt betydelig høyere enn opprinnelig godkjent kostnadsramme. Fire prosjekter har levert materiell med vesentlige mangler. Dette viser Dokument nr. 3:16 (20042005) Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret, som ble overlevert Stortinget 29. juni 2005. Forsvarets evne til å utføre pålagte oppgaver er avhengig av at planlagt materiell blir levert til avtalt tid, og at materiellet tilfredsstiller fastsatte operative og tekniske krav. Dette er også viktig for å oppnå tilfredsstillende øvelses- og treningsnivå. Forsvaret investerer i materiell for mellom seks og åtte milliarder kroner per år. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere måloppnåelsen i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter for styringsfaktorene tid, kostnad og kvalitet. Undersøkelsen omfatter en vurdering av 19 materiellinvesterings-prosjekter av ulik størrelse fordelt på de tre forsvarsgrenene Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Riksrevisjonens undersøkelse viser at viktige materiellinvesteringsprosjekter for Forsvaret er vesentlig forsinket og har blitt betydelig dyrere enn opprinnelig planlagt. I undersøkelsen er det stilt spørsmål om manglende måloppnåelse for viktige materiellanskaffelser og manglende styring av enkeltprosjekter har påvirket Forsvarets operative evne. Blant annet har det hatt uheldige konsekvenser for Kystvakten at luftvarslingsradaren som ble anskaffet til de havgående kystvaktfartøyene, ikke har fungert etter hensikten. Mangler ved radaren har medført redusert bruk av helikopter i dårlig vær og i mørke. Forsvarsdepartementet mener at måloppnåelsen i materiellinvesteringsprosjekter må vurderes opp mot sist vedtatte målsettinger, og at endringer underveis, der blant annet krav om bedre kvalitet er nedfelt i godkjente beslutningsdokumenter, også kan være et resultat av god styring og kontroll. Forsvarsdepartementet er enig i at oppbygging av kompetanse er viktig i investeringsprosjekter, og at for hyppige utskiftninger av sentralt personell bør unngås. Departementet peker på at vurdering av leveringsevnen er et av de forholdene som nå inngår i den eksterne kvalitetssikringen av kategori 1-prosjekter. Departementet understreker betydningen av å kunne foreta omfangsendringer i prosjekter ved behov, og mener at rutinene for omfangsendringer nå fungerer tilfredsstillende. Departementet framholder at Forsvaret i dag har et godt system for styring av investeringsvirksomheten.