Administrerende direktørLiv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

Administrerende direktørLiv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

RIF positive til budsjettforliket, men er overrasket over én ting

RIF sier de har fått gjennomslag for flere av sine innspill til statsbudsjettet for 2022, men er overasket at man i budsjettforliket ikke har funnet plass til planleggingsmidler for ny Oslotunnel.

– BAE-næringens kompetanse er helt avgjørende for det grønne skiftet. RIF er derfor godt fornøyd med 50 millioner til Klimasats-ordningen som er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), Liv Kari Skudal Hansteen, i en pressemelding mandag kveld.

– RIF har også fremmet behovet for bærekraftsanalyser i alle store offentlige utbyggingsprosjekter og presisert viktigheten av å premiere miljø- og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser, skriver foreningen.

– RIF er fornøyde med at Stortinget nå ber regjeringen fra og med statsbudsjettet 2023 rapportere systematisk på kunnskap som foreligger om alle vesentlige virkninger på klimagassutslipp av forslag som fremmes om investeringer innenfor vei og jernbane, sier Hansteen og viser videre til at RIF har savnet en helhetlig plan for å se produksjon av fornybar energi og bruken i sammenheng.

– Mens vi venter på denne planen, er det positivt at det er bevilget 100 millioner til ENØK-tiltak i husholdninger, at Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg, sier Hansteen.

RIF påpeker også viktigheten av at både byer, steder, bygg og infrastruktur tåler et klima i endring og at klimatilpasningtiltak må prioriteres. De viser til at det siste tiåret har det vært dobbelt så mange store naturskadehendelser som de foregående ti årene. Videre at andelen kommuner som har erfart ras og skred har økt fra 25 prosent i 2019 til 39 prosent i 2020.

– RIF ser derfor positivt på at en i budsjettforliket har kommet med 130 millioner ekstra til ras- og skredsikring av riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor, uttaler Hansteen.

RIF er dessuten fornøyd med økte økonomiske fullmakter for Statens vegvesen.

– Stykkevis og delt planlegging og utbygging fører til unødvendig stopp, fordyrer prosjektene vesentlig og begrenser mulighetene for å kutte utslipp og kostnader. At den økonomiske fullmakten til etaten nå har økt fra 500 millioner til én milliard er derfor et skritt i riktig retning, påpeker Hansteen. RIF skriver i meldinger at de også er glade for at det skal bevilges 30 millioner for å opprettholde fremdrift i planleggingen av både vei og jernbane for hele strekningen Arna-Voss.

Det at det ikke har kommet planleggingsmidler til ny Oslo tunnel, overrasker derimot RIF.

– Et av de desidert viktigste prosjektene for å kunne realisere InterCity er utbyggingen av ny Oslotunnel. Oslotunnelen må bygges ut for å kunne ta økt trafikk fra Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen dersom man skal nå den viktigste ambisjonen i InterCity, nemlig økt frekvens og redusert reisetid, sier Hansteen.