Rekordhøye oljinvesteringer

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2005 inkludert rørtransport blir nå anslått til hele 92 milliarder kroner, melder SSB.

Dette er 3,5 milliarder høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Førstegangsanslaget for 2006 utgjør 65,1 milliarder kroner. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2005 ligger tallene for 2006 7,1 milliarder kroner høyere. Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2005, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 92,0 milliarder kroner. Målt i løpende priser er dette det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Anslaget er 3,5 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal. Økningen skyldes hovedsakelig at man ved denne rapporteringen har fått inn førstegangsanslag på fire nye prosjekter. Anslaget for 2005 er 20,5 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2004. Investeringene til letevirksomheten i 2005 er nå anslått til 7,9 milliarder kroner. Anslaget er 3,1 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2004. Sammenlignet med forrige kvartal er anslaget justert ned med 0,6 milliarder kroner. Nedgangen kan ha sammenheng med kapasitetsbegrensninger i riggmarkedet. Investeringene til feltutbygging blir nå anslått til 20,5 milliarder kroner. Dette er 2,6 milliarder høyere enn anslått for 2005 i forrige kvartal. Økningen har sammenheng med at man ved denne rapporteringen har fått inn førstegangsanslag fra de tre nye utbyggingsprosjektene Vilje, Fram Øst og Skinfaks/Rimfaks IOR. Anslaget for felt i drift i 2005 er nå på 35,3 milliarder kroner 0,2 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2004, gitt i 2. kvartal 2004, er dette en nedgang på 0,3 milliarder kroner. I 2005 er det spesielt feltene Ekofisk, Troll og Statfjord som skiller seg ut med høyt investeringsnivå. Investeringene til landvirksomhet er nå anslått til 17,6 milliarder kroner. Dette er 1,2 milliarder høyere enn anslått forrige kvartal. Det er hovedsakelig utbyggingen på Melkøya som skaper økningen . For rørtransport er investeringsutgiftene oppjustert marginalt i forhold til forrige anslag, og anslås nå til 10,7 milliarder kroner i 2005. Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2006, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 65,1 milliarder kroner. Dette er førstegangsanslaget for 2006. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2005 ligger tallene for 2006 7,1 milliarder kroner høyere. Det er spesielt anslagene for investeringene til feltutbygging og til landanlegg som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for inneværende år. Anslagene for rørtransport viser nedgang. Førstegangsanslagene bør tolkes med forsiktighet fordi fullstendigheten i rapporteringene fra selskapene på dette stadiet varierer noe. Leteinvesteringene i 2006 blir anslått til 3,3 milliarder kroner 0,4 milliarder kroner mer enn tilsvarende tall for 2005. Det er en del usikkerhet knyttet til anslaget fordi flere operatører ikke har rapportert leteanslag for 2006. Investeringene til feltutbygging i 2006 anslås nå til 16,5 milliarder kroner. Dette er 8,6 milliarder mer enn tilsvarende anslag for 2005. Spesielt dominerer Ormen Lange og Alvheim investeringene til utbygging i 2006. Investeringene til felt i drift er anslått til 30,6 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2005, er dette en økning på 0,4 milliarder kroner. De største investeringene i drift kommer trolig også i 2006 på feltene Ekofisk, Troll og Statfjord. For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 10,1 og 4,4 milliarder kroner.