Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen må lære av Fosen-saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen må lære av Fosen-saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Regjeringen med tiltakspakke for å ta bedre vare på reindrift i utbygging av energi

Regjeringen har lagt fram det de omtaler som en tiltakspakke for å ta bedre ivareta reindrifta når det bygges ut ny energi – som vindkraft.

– Vi må trekke lærdom av det høye konfliktnivået mellom reindrift og energi som vi nå ser, fra tilbakemeldingene fra reindrifta selv og ikke minst fra Fosen-saken, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Etter en lang strid ble det mandag denne uken enighet mellom det samiske samfunnet Sør-Fosen sijte og det delvis statlige eide selskapet Fosen Vind. Økonomisk bidrag, vetorett og tilleggsareal for beite er noen av elementene i avtalen. Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

Aasland sier at tiltakspakken skal legge til rette for videre utbygging av nødvendig kraft og nett i Midt- og Nord-Norge, samtidig som reindriftens interesser ivaretas.

Ett av tiltakene ble varslet i statsbudsjettet: At det skal settes av 0,2 øre per kWh fra vindkraftproduksjon til formål innenfor reindrift og natur. Totalt er det 25 punkter på tiltakslisten.

Blant tiltakene er å bedre oversikten over reindriftens arealbruk gjennom oppdaterte arealbrukskart og distriktsplaner for reindriften. Regjeringen vil også styrke forskningen på hvilke virkninger bygging og drift av energianlegg har for reindrift, ut over de utredningene som skjer i forbindelse med konkrete konsesjonssaker.

De vil også utarbeide en veileder for behandling av vindkraftverk etter energiloven og plan- og bygningsloven, som skal tydeliggjøre medvirkningen i konsesjonsprosessene.