I februar oppsto en stor vannlekkasje på Sagene i Oslo. Det skjedde etter gravearbeider. Årlig forårsaker gravearbeider 16.000 små og store skader i Norge. Det koster hundrevis av millioner kroner. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Rapport: Graveskader koster samfunnet nesten 800 millioner i året

Årlig skjer det rundt 16.000 små og store graveskader under anleggsarbeider i Norge. Skader på elektronisk kommunikasjon har høyest samfunnsøkonomisk kostnad.

Gravearbeider som skader ledninger og kabler i grunnen koster samfunnet i underkant av 800 millioner kroner i året.

Det kommer frem i en samfunnsøkonomisk rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ifølge rapporten skjer det cirka 4.000 større graveskader hvert år som berører flere enn 1-2 kunder, og cirka 12.000 mindre skader som berører mellom 0-2 kunder.

I rapporten blir den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til graveskader anslått å ligge på 780 millioner kroner i året. Ifølge Vista Analyse er anslaget usikkert.

– Bra at tallene kommer på bordet

I Maskinentreprenørenes Forbund mener de rapporten er viktig.

<p>Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund. Arkivfoto: Jørn Søderholm</p>

– Det er bra at vi får disse tallene på bordet. De store kostnadene viser at samfunnet kan spare mye dersom kvaliteten på kartgrunnlaget og påvisningene blir bedre. Dette innebærer at ledningseierne tar større ansvar for egen infrastruktur, og entreprenørene får enklere tilgang til informasjon om hvor eksisterende ledninger befinner seg, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, til Byggeindustrien.

El-kom koster mest

Skader på elektronisk kommunikasjon er den største kategorien og står for 349 millioner kroner.

Den nest største summen gjelder forebygging på 272 millioner.

– Noen kan synes det er rart at forebygging er med i kostnadsbildet siden det er en kostnad for å unngå graveskader. Men samfunnsøkonomisk er det vanlig å inkludere både forebyggingskostnader og realiserte skadekostnader, heter det i rapporten.

Uten forebyggingskostnader inkludert synker de samlede kostnadene til om lag 508 millioner kroner. Dette er kostnader ved realisert skade.

Analysen kal ifølge rapporten gi myndighetene et bedre faktagrunnlag for å innføre tiltak som skal forebygge graveskader, og redusere de negative følgene av oppståtte graveskader for den enkelte og samfunnet.

Dette er kostnadene for skader på ulike områder

  • Strøm - 115 millioner kroner
  • Elektronisk kommunikasjon -  349 millioner
  • Vann og avløp - 38 millioner kroner
  • Fjernvarme - 6 millioner kroner
  • Forebygging - 272 millioner kroner