Per K. Brekke, DSB. Foto: Anita Andersen, DSB

Rapport: Bekymret for brannsikkerheten i aktivitetssentre

Lekeland, trampolineparker og andre aktivitetssentre bør ha større fokus på brannsikkerhet, viser ny rapport. Nå varsler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilsyn.

DSB vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre, skriver de i en felles pressemelding med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Bakgrunnen er rapporten «Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter» bestilt av DSB og DiBK som vurderer hvor godt aktivitetssentreneer rustet for å ivareta brannsikkerheten. Oppdraget er utført av RISE Fire Research.

Konsekvensene kan bli store
Rapportens konklusjoner at aktivitetssentre generelt ikke er godt rustet for å redusere risiko for brann, røykutvikling og håndtering av evakuering av barn. Dette begrunnes med at antennelseskilder, materialers egenskaper og barns adferd ved brann i liten grad er risikovurdert eller dokumentert på en god måte.

– Lekeland og andre aktivitetssentre er en trygg og fin aktivitet, så lenge alt blir gjort etter boka. Etter å ha lest rapporten ser det imidlertid ut til at brannsikkerhet i for liten grad følges opp i planleggings- og driftsfasen. Det er bekymringsfullt, særlig med tanke på at brukerne av disse sentrene er barn som ikke er i stand til å vurdere risikoen, eller oppfører seg forutsigbart ved en evakuering. Derfor kan konsekvensene av en brann bli store dersom reglene ikke følges, sier Per K. Brekke, fungerende direktør i DSB.

- Bygg som oppføres skal ha tilfredsstillende brannsikkerhet for personer som oppholder seg i bygget. Når bygget er i drift, må de som driver lekeland eller aktivitetssenteret være spesielt oppmerksomme på endringer som kan påvirke brannsikkerheten i bygget etter prosjektering. Slike endringer kan være om det oppholder seg flere personer enn før i lokalene eller om innredningen påvirker rømningsforhold. Innredningen i lekeland gjør at fluktveiene ofte er mer komplisert enn i andre bygg fordi man både må bevege seg vertikalt og horisontalt for å rømme bygget, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Mangel på kunnskap
Lekeland består ofte av store konstruksjoner over flere etasjer. Dette skaper morsomme og utfordrende rammer for barnas lek, men det stiller samtidig store krav til at aktivitetssentre bygges og drives forsvarlig.

– Vi tror ikke det er mangelen på vilje, men mangelen på kunnskap. Brannsikkerheten må ivaretas helt fra aktivitetssenteret er på tegnebrettet, og følges opp hver dag av eier og driver. Det er komplisert å eie et bygg, og enda mer komplisert når man skal tilby denne typen aktiviteter. Vi kommer til å sende ut informasjon til aktivitetssentre om hvilket sikkerhetsansvar de har, og følge opp med tilsyn, sier Brekke.

Det er aktivitetssentret som har ansvaret for at utstyret til enhver tid oppfyller sikkerhetskrav og at det foreligger gode rutiner for ettersyn og vedlikehold som skal bidra til å forhindre ulykker.

– Som foreldre kan du stille spørsmål og krav til aktivitetssenteret. Da er du med på å sette fokus på sikkerheten, sier Brekke.

Her finner du rapporten