– Den nye delrapporten fra IPCC slår fast at prøveprosjektenes tid er over, sier EBA-sjef Kari Sandberg.

– Den nye delrapporten fra IPCC slår fast at prøveprosjektenes tid er over, sier EBA-sjef Kari Sandberg.

– Prøveprosjektenes tid er over

Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforneingen – Bygg og Anlegg (EBA) sier den nye delrapporten fra IPCC slår fast at prøveprosjektenes tid er over.

Mandag ble den nye delrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) lagt frem. Det er den tredje delen av den sjette hovedrapporten og omtales som AR6.

– Den nye delrapporten fra IPCC slår fast at prøveprosjektenes tid er over. De foreslår en rekke konkrete tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Vår bransje står for nær en femtedel av klimagassutslippene i Norge. Derfor er vi også selve nøkkelen for å bygge det klimavennlige samfunnet. Vi må kutte egne utslipp og hjelpe andre til å kutte sine utslipp, sier Sandberg i en melding til Byggeindustrien.

Hun peker på at næringen har satt seg tydelige mål om reduksjon i utslipp.

– Vi skal kutte 50 prosent innen 2030. Det får vi til med banebrytende ny teknologi og nye arbeidsmåter. Bygg- og anleggsnæringen skal vise tydelig klimalederskap i alle våre forretningsområder slik at næringen når sine utslippsmål, sier Sandberg og peker på at noe av det viktigste man kan gjøre i Norge nå er at det offentlige tar i bruk innkjøpsmakten sin.

– I bygg- og anlegg bruker myndighetene 200 milliarder kroner årlig i bygg, alene. Nå må det stilles tydelige krav til utslippskutt i prosjektene, sier Sandberg.

Hun viser til at bygg- og anleggsnæringen har mange konkrete tiltak til hvordan man kan ta grep i Norge for å kutte utslippene.

– Man kan stille krav til minst 50 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser for alle prosjekter i kommende Nasjonal Transportplan allerede fra 2022. Store veiprosjekt skal ha egne klimagassbudsjett og tydelige krav til reduksjon i CO2-utslipp i kontraktene. Dessuten må kommunene få anledning til å stille krav til reduserte klimagassutslipp i alle utbyggingsprosjekter gjennom plan- og bygningsloven. Man må også stille miljø-, klima- og utslippskrav til materialbruk og øvrige løsninger i alle offentlige prosjekter, påpeker Sandberg.

Hun mener også at man må stille konkrete og reelle krav til CO2-reduksjon til byggteknisk forskrift på minimum, samt at det i veilederen tydelig beskrives en opptrappingsplan for ytterlige CO2-kutt mot 2030.

- Vi må gjøre Norge til et foregangsland for ombruk av bygg. Regelverket skal gjennomgås med mål om å redusere avfall fra bygg og anlegg med 50 prosent innen 2030 og tilsvarende øke gjenbruk fra bygg og anlegg med 50 prosent. Vi må fremme et eget tillegg til byggteknisk forskrift for å gjøre det enklere å rehabilitere, slik at det rives mindre og vi må etablere en rådgivningstjeneste for offentlige bygg- og anleggsprosjekter som kan bistå offentlige byggherrer i anskaffelsesfasen i de enkelte prosjekter, utdyper EBA-sjefen.

Den nye hovedrapporten sammenfatter den nyeste klimaforskningen og over 700 forskere og eksperter fra 90 land har deltatt i arbeidet. 19 av dem er fra Norge.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.