Svein Bjørberg

OSCAR:  To år har gått – dette er verdi i byggeprosjekter

Fokuset på verdi og verdiskaping øker og stadig flere aktører setter disse begrepene øverst når suksessen til et prosjekt skal vurderes. Spørsmålet er bare - Hva er verdi og hvilke grep må tas for å få verdi? 

Forfattere:

Rådgiver Jill K Nordhus og professor/FoU-leder Svein Bjørberg, Multiconsult.

Det snakkes stadig om at byggenæringen må øke verdiskaping og verdi. Og noen tar hånd om hele verdikjeden. Men for hvem og hvorfor? Roar Smelhus i Hjellnes Consult og Kim Robert Lisø i Skanska Norge, hevder i DN 3.oktober at det handler om gjennomføringsmodeller og kontraktsformer når resultatet av byggeprosjekter er store kostnadsoverskridelse og konfliktfylt samhandling, som hurtig blir advokatmat. God samhandling i de tidlige fasene av et prosjekt trekkes frem som en antagelse av hvordan man kan lykkes.

Flere akademiske institusjoner har tatt opp verdiaspektet bl.a. NTNU, BI og NMBU. Nylig annonserte NMBU en nærings-phd som skal ta for seg byggeprosjekter og se nærmere på de viktigste suksessfaktorene for optimal samhandling i byggeprosjekter, med den hensikt å øke effektivitet og fleksibilitet for aktører og skape verdier for kunde, sluttbruker og samfunn. Dette er kjempebra, men la oss huske på at verdi er subjektivt og individuelt. Derfor er det en utfordring å vite hva som legges i begrepet i sammenheng med byggeprosjekter.

OSCAR ligger godt an i verdifeltet

Oscar Wilde uttalte at «A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing». Dette utsagnet, sett i sammenheng med Stortingsmelding, Stm 28 (2011-2012) med den glimrende tittel “Gode bygg for eit betre samfunn”, og resultatene i Byggekostsnadsprogrammet (2005-2010) så ble FoU-prosjektet «OSCAR- Verdi for eier, bruker og samfunn» startet i 2014. I Stortingsmeldingen ligger det mange gode føringer, men det kreves at byggenæringen griper fatt i disse og omsetter det til praktisk handling. Det er dette OSCAR har gjort.

Etter to år med å studere verdiaspekter i byggeprosjekter, kommer nå resultatene! Med utgangspunktet at verdi defineres i tidligfase og at oppsett av gjennomføringsmodeller er viktig for verdiskapingen i et prosjekt, har OSCAR nå konkrete funn for hvordan verdi kan utvikles i prosjekter.

Når byggenæringen trommer sammen for å øke verdiskaping i byggeprosjekter sees det mye på gjennomføringsprosessen fra prosjektstart til overlevering av ferdig bygg, evt med en opsjon på drift. Men det totale livsløpet til bygningen uteglemmes i en jungel av rådgivende ingeniører, arkitekter, prosjektledere og entreprenører som skal optimalisere sin samhandling og sin verdi. Selvfølgelig er det også viktig. Men de viktigste aktører for opplevd verdi er sluttbrukerne av bygget, og for å sikre verdiskaping i brukstiden må sluttbrukerens mulighet for effektiv produksjon i brukstiden i større grad tas hensyn til i planleggingsfasene av byggeprosjekter.

Et av funnene fra delprosjekt 1 som omhandler tidligfase er at der sluttbruker har en godt tilpasset bygning for egen virksomhet og er fornøyd med bygningens kvalitet og funksjon, vil dette også være verdifullt for eier i form av markedsverdi. For sluttbruker kan det bety økt lønnsomhet i egen kjernevirksomhet, uavhengig av hva det måtte være.

Et annet viktig verdiaspekt er å bygge for fremtiden. Dagens bygninger må være robuste og være enkle å tilpasse til nye arbeidsformer og –verktøy. For eksempel har vi sett eksempler på at nye universitets- og høyskolebygninger ferdigstilles med et minimalt antall strømuttak, som dermed samler folk på gulvet i et hjørne med stikkontakt. Denne mangelen blir en hindring for effektivt arbeid, i en tid der det meste foregår digitalt

Ferdig med å bli kjent – på tide å bli tent!!

Byggenæringen må slå på lyset. Utvikling av verdifulle bygg krever at vi ser utover vår egen prosjektnavle, og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Bygninger er støtte til kjernevirksomheter og det krever at byggenæringens aktører kjenner til og inkluderer kjernevirksomheten på en riktig måte, men det er også viktig at aktørene som drifter bygningen både teknisk og med mykere tjenester er med å legge premisser for hvordan deres virksomhet kan optimaliseres for sluttbrukers kjernevirksomhet. Gale beslutninger i prosjektgjennomføringen kan være irreversible.

OSCAR-familien, som består av 20 partnerbedrifter,inviterer næringen med på dugnad. Sammen må vi fjerne insentiver som gir suboptimalisering og øke fokuset på det som gir et samspill med livsløpsøkonomi som måleparameter. Ferdigstillelsesattest trenger ikke å bety at man er ferdig. Vi trenger også å ta med oss erfaringslæring fra driftsfasen. Nøklene er som mange har antydet kommunikasjon og kompetanse, men den virkelige realiseringen ligger i å bruke nøkkelen riktig, og til dette vil OSCAR lansere metoder og verktøy, som vil utvikles det neste året.

Betyr verdiskaping i et eier-, bruker- og samfunnsperspektiv noe for deg, koble deg på, bli tent og møt oss på OSCAR Årskonferansen 18.okt.

OSCAR-prinsipper ved prosjektgjennomføring