Advokat Harald Kobbe oppfordrer entreprenører å tenke som en revisor for å unngå å tape penger på kontrakter med offentlige byggherrer.

Oppfordrer entreprenørene til å tenke som revisorer

Advokat og seniorpartner Harald Kobbe fra Kluge Advokatfirma oppfordrer entreprenører til å tenke som en revisor for å unngå å tape penger på kontrakter med offentlige byggherrer.

Advokat Kobbe anbefalte i sitt innlegg på Entreprisedagen i Bergen nylig entreprenører å finne ut hva som skal til for å få aksept for et krav ved å spørre om egen revisor ville godtatt det.

Kobbe peker på at offentlige byggherrer kan være svært ulike - noen er store og kan ha store prosjekter og egne organisasjoner som er vant med å gjennomføre dem, andre er mindre og har sjelden egne byggherreorganisasjoner, selv om prosjektene kan være både store og små. Disse leier ofte inn prosjektledere, prosjekteringsledere og byggeledere, i tillegg til rådgivere.

– Konsekvenser av dette er at byggherreorganisasjonen endres fra prosjekt til prosjekt og det blir lite kontinuitet og lav samkjøringseffekt. Kommunikasjonen med entreprenør kan få preg av at byggherren fremstår som et troll med flere hoder, uten at entreprenøren vet hvilket hode som har nødvendig fullmakt til å ta de aktuelle beslutningene. Hvis alle hodene kommer fra samme firma vil de henge godt sammen, noe som svekker den interne kontrollen. Byggherreorganisasjoner med mange hoder kan fremstå som handlingslammet utad og det kan være vanskelig for entreprenør å få svar på spørsmål, uttalte han fra talerstolen.

Kobbe anbefaler offentlige byggherrer at man sørger for at noen tar de beslutningene som skal tas og svarer på varsler i tide.

Han peker også på at entreprenører i slike situasjoner bør være nøye med å varsle om alle forhold som kan være av betydning. Ha la også til på Entreprisedagen at han hadde sett mange entreprenører som har kommet unødvendig dårlig ut i byggetvister fordi de ikke hadde våget å være spesifikk nok.

– Det er viktig at alle forhold som kan få betydning i forhold til tilleggskrav eller fristforlengelse tas opp så tidlig som mulig, sa han.

– Ingen, og særlig ikke flerhodete troll, liker å få overraskelser på et sent tidspunkt. Husk at offentlige byggherrer har budsjetter å forholde seg til. Går man ut over budsjettet, må man opp til bevilgende myndigheter for å få tilleggsmidler og det er en tidkrevende og kan være en tung og vond prosess å gå inn i. Jeg har opplevd at offentlige byggherrer sier at det er enklere å ta en rettstvist enn å gå tilbake til bevilgende myndigheter for å få tilleggsbevilgninger. Derfor bør entreprenører fremme alle krav så tidlig som mulig, sa Kobbe.

– Konkretiser og dokumenter

Kobbe peker også på at krav bør konkretiseres i så stor grad som mulig.

– Jo mer konkret et krav er, jo lettere er det for byggherreorganisasjonen å samsnakkes internt og så svare entreprenøren. Løse rundsumskrav er vanskelig for de aller fleste byggherrer å forholde seg til, sier Kobbe.

Han understreker også at det er viktig å være klar over at offentlige byggherrer er underlagt langt strengere kontroll og revisjon enn private aktører.

– Offentlige byggherrer må forholde seg til Riksrevisjon, Stortingets Kontrollkomité og kommunerevisjon og kommunalt kontrollutvalg. Det er veldig viktig for byggherrene å unngå kritikk fra disse. Dette er noe entreprenører lett kan undervurdere.

– Jeg vil anbefale entreprenør å tenke som en revisor. Spør dere om hva som skal til for å få aksept for dette tallet og dette kravet. Formuler det slik: Ville min egen revisor akseptert det? Hvis svaret er nei, vil neppe byggherren godta det. Følgelig blir nøyaktig dokumentasjon som underbygger de tallene som legges frem viktig. Det er derfor viktig at entreprenører registrerer hvilke ressurser som går med. Med digitale hjelpemidler har dette blitt langt enklere, sa Kobbe.

Ifølge Kobbe er regelverket for offentlige anskaffelser litt som Nøkken, man ser at det er der, vet ikke helt hva det er, men vet at det er farlig.

– Det er viktig for entreprenør å opptre slik at man ikke eksponerer anskaffelsesprosessen for innsigelser og søksmål. Husk at tilleggskrav kan representere en utfordring i forhold til endrings-
reglene og husk at kontrakten ikke må bli betydelig endret eller modifisert, sa Kobbe.

Risikosport

Noen entreprenører sier at de må opponere mot regelverket for offentlige anskaffelser for å få kontrakter. I Kobbes øyne er det en risikosport. Kobbe anbefalte byggherrene å ikke henvise til regelverket for offentlige anskaffelser i utrengsmål.

Kobbe peker på at hans grunntanker er at dersom partene har forståelse for hverandres posisjoner og utgangspunkter, respekt for hverandres motiver og redelighet og bestreber seg på mest mulig løpende avklaring av ulike spørsmål som måtte oppstå (slik at ikke noe skyves under teppet), så vil de utfordringene man naturlig står overfor kunne bli langt mer begrenset.