Offentlige innkjøp økte med nær 14 milliarder

Offentlig sektors samlede innkjøp av varer og tjenester utgjorde nær 256 milliarder kroner ved utgangen av 2004. Dette tilsvarer en økning på nær 14 milliarder, eller 5,8 prosent, i forhold til året før, melder SSB.

Som andel av bruttonasjonalproduktet utgjorde de offentlige innkjøpene vel 15 prosent. Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift, særlig energi- og renovasjonsvirksomhet. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (AS/ASA og SF) regnes ikke som offentlige innkjøp og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2003 og 2004 er foreløpige. For kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift er tall revidert tilbake til 2001 ved at kommunalt og fylkeskommunalt eide foretak er innlemmet i datagrunnlaget. Forvaltningens innkjøp utgjorde om lag 79 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2004. Offentlig forretningsdrift sto for de resterende 19 prosent av innkjøpene. De offentlige innkjøpene utgjorde 15,2 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2004, mot vel 15,5 prosent i 2003. I statsforvaltningen økte innkjøpene med 8,0 milliarder kroner, eller 7,0 prosent. Kommunenes innkjøp økte med 3,4 prosent, mens fylkeskommunenes innkjøp ble redusert med 1,8 prosent fra 2003 til 2004. Dette kan ses i sammenheng med at fylkeskommunens oppgaver er redusert fordi staten overtok ansvaret for familievern, barnevern og rusinstitusjoner fra 1. januar 2004. I offentlig forvaltning som helhet var innkjøpene på 202,7 milliarder kroner i 2004. Dette er en økning på 10,1 milliarder, eller 5,3 prosent fra året før.