Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Nye Veier vil bygge 25 kilometer ekstra i sør

Nye Veiers-E39-prosjekt på Sørlandet strekker seg til Lyngdal og blir noen kilometer lenger enn først antatt. I Trøndelag prioriteres utbygging nord for Trondheim.

Klikk på bildet for større versjon.

Nye Veier prioriterer som kjent strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal og E6 Kolomoen – Moelv for utbygging.

I tillegg er strekningene E39 Kristiansand vest – Lyngdal og E6 Ranheim – Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging.

- E39 Kristiansand er litt lenger nå enn da vi satt opp prioriteringslisten i mars. Strekningen er på 70 kilometer og strekker seg til Lyngdal. Det er 25 kilometer lenger enn sist, og vi jobber nå med forberedende arbeid for en bompengeproposisjon for hele strekningen, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier til Byggeindustrien.

- Når strekningene er klare for utbygging legger vi en kontraktstrategi og deler opp i hensiktsmessige kontraktsstørrelser gjennomføring, legger hun til.

Endringer i Trøndelag

Også i Trøndelag er det endringer. Nye Veier har besluttet å prioritere 55-kilometersstrekningen Ranheim og Åsen i første omgang.

I forrige runde lå to parseller inne på totalt 115 kilometer, men med forbehold.

- Det lå en fotnote der knyttet til rekkefølgebestemmelsene, men også den gangen var det strekningen nord for Trondheim som var høyest prioritert. Grunnen er at den har større samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med parsellen syd for Trondheim, sier Ingrid Dahl Hovland.

Prioritering to ganger årlig
Nye Veier skal prioritere sin utbyggingsportefølje to ganger årlig.

Selskapets første prioritering av veistrekninger skjedde i mars i år, og ble gjort basert på tallmateriale presentert i stortingsmeldingen om veireformen, St. mld. 25 (2014-2015).

- Vår andre prioritering baserer seg på kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ved overføring av veiprosjektene til Nye Veier. Vi har gjennomført nye kost-nytteberegninger på alle prosjektene. Det er dette tallunderlaget som ligger til grunn for vår prioritering nå, forklarer Dahl Hovland i en pressemelding sendt ut av Nye Veier.

Fire områder

Nye Veier har delt utbyggingsporteføljen i fire utbyggingsområder:

E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.
Den første utbyggingskontrakten, for E18 Tvedestrand – Arendal er tildelt.

Stortinget har allerede besluttet bompengefinansiering på samtlige utbyggingsprosjekter som igangsettes.
I tillegg til at det arbeides med å forberede bompengeproposisjon på strekningen E39 Kristiansand-Lyngdal, gjøres det samme på E18 Langangen – Rugtvedt.

Tilsvarende igangsettes det nå arbeid med bompengefinansiering for prosjektene i Trøndelag.

Mer om strekningene som er prioritert:

E18 Tvedestrand – Arendal
Strekningen E18 Tvedestrand – Arendal er på 23 km og inngår i den større veistrekningen E18 Langangen – Grimstad. Strekningen Tvedestrand – Arendal er på 23 km. Denne strekningen er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense og entreprisen er tildelt AF Gruppen.

18 Langangen – Dørdal
Strekningen E18 Langangen – Dørdal er 35 km og inngår i en større utbygging av strekningen Langangen – Grimstad. Det pågår reguleringsarbeid på strekningen Langangen– Rugtvedt. På strekningen Rugtvedt – Dørdal pågår det forberedende arbeider og en bompengeproposisjon er vedtatt av Stortinget. En venter å tildele utbyggingskontrakt for strekningen i løpet av vinteren 2017. Denne strekningen er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense.


E6 Kolomoen – Moelv
Strekningen E6 Kolomoen – Moelv er 43 km og første del av utbyggingen av E6 i Mjøsregionen. Denne strekningen er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense. Stortinget har vedtatt en bompengeproposisjon for strekningen. En venter å tildele utbyggingskontrakter i løpet av 2017.

E6 Ranheim - Åsen

I utbyggingsprosjektet E6 Ranheim - Åsen skal det totalt bygges 55 kilometer firefelts motorvei. Utbyggingsprosjektet er todelt: E6 Ranheim – Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanene er vedtatt, og E6 Kvithammar – Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt. Det pågår arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.

E39 Kristiansand – Lyngdal
Strekningen Kristiansand – Lyngdal er 70 km og en del av den omfattende utbyggingen av E39 fra Kristiansand til Sandnes. Det er et mål å få vedtatt en bompengeproposisjon for strekningen i Stortinget våren 2017. Det arbeides med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.