Ny veileder for transport av farlig avfall

Daglig transporteres store mengder farlig gods på norske veier. Det er beregnet at farlig gods tilbakelegger mer enn 100 millioner km hvert år på vei.

Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser utgjør 80–90 % mens etsende, giftig eller radioaktivt gods utgjør resten. Erfaringer har vist at en del av denne transporten ikke foregår innenfor gjeldende regelverk.

Avhengig av hva slags kjemikalier og farlig gods som transporteres, kan farepotensialet være stort. Straffebestemmelsene er da også strenge for avvik fra gjeldende forskrifter. Et ADR / RID-regelverk som for enkelte kan virke uklart og vanskelig, er ingen formildende omstendighet.

Nå har imidlertid Norsk forening for farlig avfall (NFFA) sammen med AS Farlig Gods utarbeidet en veileder som forenkler hverdagen for de som håndterer farlig gods og avfall. Utgivelsen er støttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Veilederen representerer et pionèrarbeid, ikke minst siden den dekker kravene både til avfallsregelverket og transportregelverket. I egen tabell blir et stort antall farlig avfallsfraksjoner omdefinert til farlig gods. Dette er til stor hjelp for de som skal forberede eller gjennomføre transporten. Det er første gang dette arbeidet er gjort i tråd med EUs klassifiseringssystem for farlig avfall og norske myndigheters krav.

Styreleder Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall (NFFA):

- Sikker håndtering og trygg transport av farlig avfall og annet gods er viktig av hensyn både til andre veifarende og i forhold til miljøet. Det er imidlertid ikke å skjule at overholdelse av lover og forskrifter innenfor området krever betydelig innsikt og kompetanse. Eksempelvis er ADR / RID-regelverket (”Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods”) på over 1.200 tettskrevne sider. Dette regelverket er det helt påkrevd at alle som transporterer farlig gods kjenner. Vi håper NFFAs veileder skal gjøre det praktiske arbeidet lettere både for de som skal forberede forsendelse av farlig gods og de som faktisk transporterer det langs veiene våre.