En ny rapport tegner et dystert bilde av kriminalitet i arbeidslivet. Illustrasjonsfoto.

Ny rapport: Utenlandske arbeidstakere utnyttes og utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.

Det kommer frem i en fersk situasjonsbeskrivelse om arbeidslivskriminalitet i Norge i 2020.

Det er Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) som har utarbeidet rapporten på oppdrag for Det sentrale samarbeidsforum (DSSF).

I rapporten kommer det frem at utenlandske arbeidstakere på jobb i Norge er særlig sårbare for å bli underbetalt, også i offentlige oppdrag.

Anleggsbransjen trekkes frem som et særlig utsatt område.

– Midlertidig opphold og avhengighet til den utenlandske arbeidsgiveren mens de er i Norge er faktorer som øker sårbarheten til utenlandske arbeidstakere. De utenlandske virksomhetene benytter seg av falsk dokumentasjon tilpasset myndighetene, for å kamuflere brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Opplysninger fra arbeidstakere vil kunne gi et annet bilde enn det som fremkommer av dokumentasjonen. Uten samarbeid med arbeidstakerne har etatene få muligheter til å avdekke sakene, skriver NTAES i rapporten.

Der peker de på at brudd på lønnsvilkår på områder utenfor allmenngjort lønn, eksempelvis i deler av anleggsbransjen, ikke er straffbart.

– Det blir da opp til den offentlige oppdragsgiveren å hindre at underbetaling skjer ved kontroll og sanksjonering av leverandører. Rapporten peker også på at virksomheter spekulerer i at utbetaling av skyldig lønn er sivilrettslig, slik at det er arbeidstakerne selv som må ordne opp, skriver NTAES.

Nettverk, vold og trusler
Flere av trusselaktørene inngår ifølge situasjonsbeskrivelsen i nettverk som også er involvert i annen kriminalitet, blant annet omsetning av narkotika.

– Mange er anmeldt for trusler og vold. Alle trusselaktørene utnytter utenlandske arbeidstakere, enkelte grovt. De menneskelige omkostningene ved trusselaktørenes aktivitet kan bli store. For arbeidstakerne handler det om verdighet, men også om fysisk og psykisk helse, heter det i rapporten.

Arbeidstakere fra fattige land utenfor EØS står i fare for å bli utnyttet
Stadig flere arbeidstakere kommer fra fattige land utenfor EØS. Dette er en trend NTAES ser for seg vil øke i fremtiden. De mener mange vil være sårbare for å bli utnyttet og underbetalt.

– Noen av dem blir brakt ulovlig inn i Norge for å arbeide. Arbeidstakerne kan opparbeide seg stor gjeld og stå i fare for å bli offer for menneskehandel i form av tvangsarbeid, skriver NTAES.

Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom
Halvparten av nettverkene tilknyttet de såkalte trusselaktørene mistenkes å investere kriminelt utbytte i eiendom.

– Utleie av eiendom fra trusselaktører til offentlige etater har forekommet. En utleiekontrakt med en offentlig etat kan gi et skinn av seriøsitet og bidra i anerkjennelsen av virksomheten som en legal aktør. Høy prisstigning i eiendomsmarkedet kan medføre at den kriminelle virksomheten ekspanderer, skriver NTAES.

Kriminelle profitterer på at informasjon ikke deles
I rapporten kommer det frem at informasjon om useriøse og kriminelle deles sjeldent mellom myndighetene og aktørene i arbeidsmarkedet.

Ifølge situasjonsbeskrivelsen mottar ikke politi- og kontrolletatene ikke opplysninger om de kriminelle fordi enkeltforhold ordnes internt mellom aktørene i markedet eller at mistanke om kriminalitet ikke blir løftet opp,

Formålet med rapporten om arbeidslivskriminalitet 2020 er å øke kunnskapen til politi- og kontrolletatene. Rapporten beskriver fire områder; trusselaktører, utenlandske arbeidstakere, underbetaling og offentlig anskaffelser.