NVE seier ja til Saudautbygginga

NVE tilrår Olje- og energidepartement at det vert gjeve løyve til å oppruste og utvide tidlegare utbygging i Sauda og til å overføre nye nedbørfelt. Av omsyn til sterke miljø- og turistinteresser tilrår NVE at det ikkje vert gitt løyve til å overføre Langfossen og Saltåna.

NVE si innstilling reduserer ny kraftproduksjon med om lag 15 prosent i høve til søknaden. NVE legg vekt på at prosjektet gjev eit monaleg bidrag til effekt- og kraftbalansen. NVE tilrår at det vert gjeve nytt løyve til noverande reguleringar i Sauda, og at det vert gjeve løyve til å overføre Åbødalsvassdraget, Lingvang-/Tengesdalvassdraget, Slettedalselvi og Maldalselva/Sagelva. NVE tilrår ikkje konsesjon til å overføre Langfossen og Saltåna, men tilrår resten av nordoverføringa som tek inn felt som drenerer mot Åkrafjorden. Etter NVE sitt syn kan ulempene for miljø og friluftsliv reduserast til eit akseptabelt nivå ved minstevassføringar og andre avbøtande tiltak. NVE rår til minstevassføringar som samla reduserer ny kraftproduksjon med om lag 90 GWh. Ved å ta ut overføringa av Langfossen og Saltåna vert produksjonen ytterlegare redusert med 100 GWh. NVE legg vekt på at prosjektet fører til ei vesentleg betre utnytting av tidlegare utbygde vassdrag og at overføringa av nye vassdrag vil gje ny effekt- og energitilgang som betyr mykje for kraftoppdekkinga. Etter NVE sitt forslag blir samla produksjon på 2000 GWh, som er ein auke på 960 GWh i høve til noverande produksjon. Effekten vert auka frå 170 MW til 570 MW. Bak Saudaprosjektet står Elkem ved AS Saudefaldene og Sunnhordland Kraftlag AS.