Trond Helleland (H) har tidligere kalt transportplanen uforutsigbar, og bekrevet det som å ha en kølapp uten nummer. Nå har de presentert sin liste over hvilke prosjekter de vil prioritere og hva de vil kutte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Trond Helleland (H) har tidligere kalt transportplanen uforutsigbar, og bekrevet det som å ha en kølapp uten nummer. Nå har de presentert sin liste over hvilke prosjekter de vil prioritere og hva de vil kutte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ole Berg-Rusten / NTB

NTP: Disse prosjektene vil Høyre prioritere – og dette vil de kutte

I dag avgis Nasjonal Transportplan (NTP) i Stortinget. Her er listen over prosjektene Høyre vil prioritere og hvilke de vil kutte.

Høyres transportpolitiske talsperson, Trond Helleland, sier prioriteringene er viktig for både folk og næringsliv.

– Høyre er en garantist for mer samferdsel. Vi skal knytte landet sammen. Det er viktig for næringslivets evne til omstilling, arbeidsplasser og verdiskaping. Vi har en nøktern økning av rammen på 5,4 prosent. Det tilsvarer en økning på 65 milliarder over 12 år, sier Helleland i en pressemelding.

I pressemeldingen kommer også Høyres transporttopp også med kritikk av regjeringen.

– Støre-regjeringen planla for samme budsjettramme som det Solberg-regjeringen leverte i 2021. Siden den gang har vi imidlertid hatt en kostnadsvekst på veianlegg på hele 24,8 prosent. Støre-regjeringens forslag er derfor en kraftig reell nedgang. De prioriterer rett og slett ikke samferdsel, sier Helleland.

Prosjekter i nord, øst og vest

Et av prosjektene som regjeringen tok ut av NTP var Hordfast i Vestland. Høyre har tatt dette og flere andre prosjekter inn i sin NTP.

– Hordfast er et av de viktigste samferdselsprosjektene for både folk og næringsliv på Vestlandet. Prosjektet vil knytte Stavanger og Bergen sammen. I denne aksen er det også en enorm verdiskapning som vil ha glede av prosjektet. Derfor har det vært avgjørende for Høyre å prioritere dette, sier Helleland.

Samtidig fremskynder Høyre blant annet E10 Nappstraumen-Å i Nordland og tar inn igjen E18 Ramstadsletta-Nesbru.

– Regjeringen vil ikke starte E10 Nappstraumen-Å i Nordland før i andre periode og de skrotet E18 Ramstadsletta-Nesbru. Prosjektet i Nordland er allerede forsinket siden det var prioritert i første periode i forrige NTP, Høyre fremskynder derfor prosjektet i Nordland, sier Helleland og tilføyer:

– E18 Ramstadsletta - Nesbru er en nasjonal transportetappe med avgjørende betydning. Både med tanke på tidsbesparelse for trafikantene, men også for miljø, nærings- og boligutviklingen i et regionalt pressområde.

Mer til Nye Veier

Høyre vil også styrke Nye Veier. Veiselskapetble etablert under Solberg-regjeringen i 2015. Høyre vil bevilge seks milliarder kroner ekstra til det statlige selskapet for å dekke deres kostnader til drift og vedlikehold av ferdigstilte strekninger.

– Nye Veier er en kjempesuksess som bidrar til mer effektivitet, sparte midler for skattebetalerne og styrket trafikksikkerhet. Vi vil kompensere for drift og vedlikeholdskostnader slik at selskapets tilgjengelige ramme for utbygging ikke reduseres ettersom disse kostnadene øker, sier Helleland.

Disse kuttes

Høyre nedprioriterer fem prosjekter. Det er Østfoldbanen Råde-Seut, E6 Høybukta-Hesseng, rv. 4 Grua-Roa, E16 Nymoen-Eggemoen, E39 Klakegg-Byrkjelo som tas ut.

Helleland forklarer nedprioriteringene med at prosjektene mangler planlegging og omtale i forrige NTP.

– For å få startet opp flere viktige prosjekter, har vi vært nødt til å prioritere noe ned. Høyre har derfor i tillegg til å kutte andre formål, prioritert ned fem prosjekter som var foreslått av regjeringen, på bakgrunn av manglende planlegging og at de ikke var prioritert eller omtalt i NTP 2022-2033, sier Helleland.

– Høyre øker totalrammen med 5,4 prosent og reduserer og effektiviserer for til sammen 47,7 mrd. Det gir rom for å prioritere viktige prosjekter, skriver Høyre.

Høyre vil styrke disse områdene sammenlignet med regjeringens forslag:

 • Nye Veier
 • Byområder
 • Majorstuen stasjon
 • Fylkesvei

Prioriterer 7 prosjekter regjeringen hadde tatt ut av sin plan:

 • E18 Ramstadsletta-Nesbru
 • Ringeriksbanen
 • Hordfast
 • Vestfoldbanen dobbeltspor Stokke-Sandefjord
 • E39 Vik-Molde
 • E6 Narviktunnelen
 • Rv. 19 Moss
 • Ofotbanen - kryssingsspor

Framskynder 5 prosjekter fra andre til første periode:

 • E18 Retvet-Vinterbro
 • E39 Smiene-Harestad
 • E134 Dagslett-E18
 • E10 Nappstraumen-Å
 • Rv. 15 Strynefjellet

Reduksjoner sammenlignet med regjeringens forslag (totalt: 47,7 mrd.)

 • ABE-kutt på forvaltning
 • Reduserer mindre investeringer for å starte opp store prosjekter
 • Kutter «gratis-ferje»
 • Reduserer kjøp av persontogtjenester
 • Effektiviserer utbygging av infrastruktur
 • Fem prosjekter som ikke har klare planer utsettes: Østfoldbanen Råde-Seut, E6 Høybukta-Hesseng, rv. 4 Grua-Roa, E16 Nymoen-Eggemoen, E39 Klakegg-Byrkjelo