Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen klager to av støtteordningene for treindustrien inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA. Fra venstre: Kjetil Myhre i Stålforbundet og John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen klager støtteordninger for treindustrien inn til ESA

Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen klager to av støtteordningene for treindustrien inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

De to bransjeforeningen klager inn staten via Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge for de to programmene tredriverordningen og investeringstilskuddsordningen for landbruket.

De mener at disse ordningene bør erstattes med innovasjonsstøtteordninger til hele byggevareindustrien, uavhengig av byggemateriale.

– Lite kunnskapsbasert fokus

I en felles melding skriver de to foreningene at det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte beslutninger når de miljøvennlige byggene skal realiseres.

– Det bidrar til innovasjon og utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny produksjonsteknologi. Dagens støtteordninger, som er ren støtte til treindustrien, har ikke et kunnskapsbasert fokus, og motarbeider derfor det grønne skiftet, skriver de to aktørene i meldingen.

– Stål- og betongnæringen investerer mye i miljøinnovasjon, utvikler lokalt næringsliv og skaper arbeidsplasser der folk bor. Vi jobber hardt for å bidra til Norges målsetting om reduserte utslipp av klimagasser og skape robuste og konkurransedyktige bedrifter. Likevel ser vi at norske, regionale stål- og betongprodusenter utestenges fra å delta i konkurransen om offentlige bygg med høye miljøambisjoner. Derfor roper vi nå varsko, sier Kjetil Myhre i Stålforbundet via meldingen som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

– For at Norge skal lykkes med det grønne skiftet, ser vi oss nødt til å klage inn to av støtteordningene for treindustrien til ESA. Støtteordningene motvirker innovasjon og utvikling i byggevareindustrien, og de hindrer at de miljøvennlige og rasjonelle byggene velges. Totalt snakker vi om flere milliarder i potensielt ulovlig støtte til treindustrien de senere år. ESA fant, det vi mener er lignende støtteordninger ulovlig alt i 2008, og lite synes å ha endret seg. Nå har vi ikke noe annet valg enn å gjøre ESA oppmerksom på dette igjen, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Vil ha andre virkemidler

De mener det er avgjørende at offentlige myndigheter bruker virkemidler som fremmer miljøinnovasjon i hele næringen.

– Vi bør ha offentlige støtteordninger som stimulerer og motiverer til miljøinnovasjon blant norske byggevareprodusenter. Det gjør norske bedrifter mer robuste når miljøambisiøse byggeprosjekter skal realiseres. Når lokale betong- og stålbedrifter får muligheten til å konkurrere på lik linje med treindustrien om offentlige byggeoppdrag, skaper det innovasjon og utvikling. Det motsatte skjer når konkurranse snevres inn til ett byggemateriale, skriver de i meldingen.

Mener støtteordninger er ulovlig

En av støtteordningene er den såkalte tredriverordningen, som finansieres gjennom Innovasjon Norge.

– Gjennom tredriverordningen brukes skattepengene våre til å markedsføre ett byggemateriale på bekostning av andre. Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne støtteordningen er ulovlig. Om vi skal ha offentlig finansierte rådgivere på byggematerialer, burde de være materialnøytrale og rådgi på de beste løsningene til byggeprosjekter, sier Reiersen.

Den andre ordningen de to foreningene klager inn er investeringstilskuddsordningen for landbruket.

– Her er det viktig å understreke at vi støtter en ordning som gjør at bøndene skal få utbetalt støtte til å investere i nye bygg, men det må være opp til den enkelte å se på hvilke materialer byggene skal oppføres i, sier Reiersen i en kommentar til Byggeindustrien.

– Vil svare på spørsmålene ESA måtte ha

Innovasjon Norge skriver følgende om ESA-klagen i en epost til Byggeindustrien:

– Foreløpig har vi bare hørt om klagen gjennom mediene. Vi vil ta stilling til innholdet når den kommer og vil svare på de spørsmål ESA eventuelt måtte ha.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Landbruks- og matdepartementet.

– Underlig utspill
Treindustrien skriver i en kommentar til Byggeindustrien at de synes dette er et noe underlig utspill fra Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund.

– Det får bli opp til ESA å gjøre sine vurderinger av anklagene mot norske myndigheter, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Hun peker videre på at regjeringen nylig har gått inn for prosjektet Langskip som er et norsk demonstrasjonsprosjekt for CO2 -håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO2.

– Regjeringens ønsker å bruke 16,8 milliarder statlige kroner, som særlig vil komme betong og – og sementindustrien til gode. Fokuset bør være å bygge opp norsk konkurransekraft for alle materialgrupper, i konkurranse mot import. Treindustriens fokus er at alle materialer trengs for å bygge bærekraftige bygg fremover, legger Finstad til.