F.v. Jørn-Arild Sæther (Norconsult), Nicholai Korsgård (Isachsen Anlegg), Fredrik Hausmann (Norconsult), Ida Nilsson (Norconsult) og Birgitte Rodum (Viken fylkeskommune).

F.v. Jørn-Arild Sæther (Norconsult), Nicholai Korsgård (Isachsen Anlegg), Fredrik Hausmann (Norconsult), Ida Nilsson (Norconsult) og Birgitte Rodum (Viken fylkeskommune).

Norconsult og Isachsen Anlegg vant Byggenæringens Klimapris 2021

Tirsdag kveld ble Norconsult AS og Isachsen Anlegg AS tildelt Byggenæringens Klimapris 2021 for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Vinneren har dermed også sikret seg premien på 250.000 kroner.

I forbindelse med Byggenæringens Klimakonferanse i Oslo Rådhus tirsdag ble for første gang Byggenæringens Klimapris delt ut, og juryens kunne utrope Norconsult og Isachsen Anlegg som vinnere av prisen. De to selskapene ble tildelt prisen for planleggingen og arbeidet som er gjort med utbyggingen av fv. 120 Storgata i Lillestrøm på vegne av Viken fylkeskommune.

I prosjektet fylkesvei 120 Storgata i Lillestrøm har målet vært å finne gode løsninger for bærekraftig massehåndtering. Det har vært stort fokus på å redusere transportbehovet i anleggsfasen, minske forbruket av knappe ressurser, som kvalitetsstein og deponikapasitet, og generelt holde klimagassutslippene nede. Norconsult, Isachsen og Viken fylkeskommune har sammen jobbet for å finne løsninger for hvordan håndtere massene i dette prosjektet på en bærekraftig måte.

Storgata i Lillestrøm er en høytrafikkert (16.000 ÅDT) gatestrekning på 750 meter midt i Lillestrøm sentrum. Grunnet setningsskader og overvannsproblematikk måtte gaten legges på nytt. Dette ble besluttet av Statens vegvesen allerede i 2009, men grunnet regionreformen ble prosjektet liggende til 2017. Fra januar 2020 er Viken Fylkeskommune byggherre.

Juryen skriver blant annet følgende i sin begrunnelse:
«Grunnet massenes beskaffenhet var utgangspunktet for å lykkes med å oppnå store klimabesparelser og høy gjenvinningsgrad i prosjektet dårlig. Veien er tross dette bygget nesten utelukkende ved bruk av resirkulerte materialer. Det er for eksempel søkt fravik fra Statens vegvesens regelverk, og løsninger er verifisert i dialog med fagmiljø i Vegdirektoratet og i SINTEF. Stort sett alle masser som ikke kan gjenvinnes i prosjektet blir gjenvunnet eksternt, og det er kun en svært liten andel masser som går til deponering. Et av de viktigste kriteriene for at prosjektet har lykkes er det gode samspillet og risikodeling mellom rådgiver, byggherre og entreprenør.

Prosjektet er nyskapende ved at alle tiltak sees i sammenheng. Partene har aktivt utfordret etablerte sannheter og gjeldende regelverk for å levere en mer bærekraftig vei uten å gå på akkord med kvalitet. Gitt forutsetningene som lå til grunn for prosjektet er resultatet et veianlegg med lavere klimaavtrykk enn det som er vanlig i slike prosjekter.

Juryen finner at mulig videre delingseffekt for prosjektet et svært stor. Hvert år er det mange prosjekter over hele landet som kan ta i bruk løsninger som er benyttet her. De involverte parter har også villig og aktivt delt informasjon i mange fora, både internt i bedriftene og eksternt i nettverksarenaer.

Grunnforholdene i og rundt Lillestrøm er krevende, byen ligger på myr. Dette har medført at da Storgata ble gravet opp, ble det samtidig gravet opp og flyttet på store torvmengder. I dette prosjektet ble torven benyttet til jordproduksjon og ferdigplen. Utfra rene klimahensyn ville det i dag klart vært å foretrekke at torven ble håndtert minst mulig. Dette var ikke et tema da rammene for prosjektet ble lagt. Prosjektets håndtering av torv har bidratt til utslipp av CO2. Dette er ikke medtatt i prosjektets beregninger av CO2-utslipp. Juryen mener at det burde vært medtatt. Juryen har, på tross av dette, konkludert med at Norconsult og Isachsen allikevel anses som verdige vinnere av klimaprisen da øvrige forhold i prosjektet er såpass sterke og treffer kriteriene. Juryen ser at framtidige prosjekter med den samme systematikken, og med oppdatert kunnskap, vil håndtere også torvproblematikk bedre.

Klimaprisen tildeles prosjekterende rådgiver og utførende entreprenør på Storgata i Lillestrøm som ut i fra gitte forutsetninger har funnet innovative og bærekraftige løsninger for massehåndtering, noe som vil kunne gi stor spredningseeffekt på lignende prosjekter i det ganske land.»

Foto: Norconsult
Foto: Norconsult

Kandidatene er vurdert etter følgende kriterier:
*
Målbarhet – kan eller vil kandidaten kunne vise til målbare klimakutt?
* Innovasjonsgrad – hvor nyskapende er kandidatens løsning?
* Spredning og deling – er eller vil kandidaten kunne bli rollemodell?

De øvrige nominerte til Klimaprisen 2021 var:
* Betonmast Buskerud-Vestfold
Prosjektet Spor X

* Veidekke Infrastruktur
Utvikling av miljøasfalt

* Tolcon
Sun Con Zero 3

* BKK og Cramo
Utvikling av mobile battericontainere.

* Energirådgiverne i Skanska Teknikk

Styreleder Asle Randen i EBAO og juryleder Hanne Rønneberg.

Styreleder Asle Randen i EBAO og juryleder Hanne Rønneberg.

Juryen har bestått av:
Hanne Rønneberg, spesialrådgiver SINTEF, juryleder
Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør Statens vegvesen
Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten i Oslo
Jon Sandnes, spesialrådgiver NHO
Jon Erik Lunøe, adm.dir. Bane NOR Eiendom
Amund Bruland, professor NTNU
Arve Brekkhus, sjefredaktør Byggeindustrien
Ole Henrik Ystehede, direktør EBA Oslo, Akershus og Østfold (sekretær)

Dette er "Byggenæringens Klimapris"
Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og skal deles ut årlig i minst fem år fra og med 2021.

Prisen er etablert og tildeles av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O).

Kandidater til prisen kan være enkeltpersoner, avgrensede miljøer eller bedrifter som gjennom sitt arbeid har utviklet produkter, maskiner/verktøy eller metoder og løsninger som kan bidra til å redusere byggenæringens klimaavtrykk gjennom deling og bred anvendelse.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.