Nelfo: - Skuffende at man ikke bruker Enova

- Det er skuffende at Regjeringen ikke benytter revidert nasjonalbudsjett til å gi Enova en rolle som motkonjunkturmotor for byggenæringen. Å benytte seg av det gode verktøyet Enova kan være, vil gi arbeidsplasser og ta oss inn i det grønn skiftet, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- For Nelfos medlemmer er det viktig at Enova bidrar til å skape aktivitet og grønn omstilling. Da må vi få på plass flere ubyråkratiske og enkle Enova-tiltak som utløser støtte til energisparing og egenproduksjon hos private, samt støtte til lading av biler og båter. Slik sikrer vi aktivitet og sysselsetting i små og mellomstore bedrifter over hele landet gjennom de krevende månedene før pandemien slipper taket, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo i en pressemelding.

Enova har varslet at støtten til en rekke  tiltak skal trappes ned utover våren og sommeren, blant annet når det gjelder solstrøm og energieffektivisering, poengterer Nelfo.

- Nelfo savner øremerkede midler til teknisk vedlikehold av kommunale bygg. Det er ingen tvil om at mange bygg i kommunene sårt trenger en oppgradering. Ved å øremerke midler til dette vil budsjettet styrke lokalt næringsliv og bidra til mer klimavennlige bygg (energieffektivisering og egenproduksjon av strøm). Her har Nelfo, sammen andre organisasjoner i byggenæringen, bedt om 1 milliard i øremerkede midler, for å sikre rask oppstart av mange av de 7.000 gryteklare prosjektene som ligger klar rundt om i kommunene.

Nelfo mener det er positivt at regjeringen foreslår å gi kommunene og fylkeskommunene 7,3 milliarder kroner ekstra i år, for å dekke tapte inntekter og økte utgifter som følge av pandemien, og støtte lokalt næringsliv.

Samtidig er de skuffet over at regjeringen ikke øker bevilgningene til bredbåndsutbygging.

Det aller meste av bredbåndsutbyggingen i Norge er finansiert av markedet, noe som fungerer godt, mener de. Markedsaktørene har i perioden 2014-2020 investert i størrelsesorden 50 milliarder kroner i fiber- og mobilnett. Den statlige bredbåndsstøtten er et lite, men svært viktig bidrag for å delfinansiere utbygging i områder som ikke kan bygges ut på rene kommersielle vilkår.