Nedgang i BNP i fjor

For første gang på 20 år var det i fjor nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP) målt i faste priser.

BNP gikk ned med 1,5 prosent fra 2008 til 2009.

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet for fjerde kvartal i 2009 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nedgangen i fastlandsøkonomien startet i tredje kvartal 2008 og fortsatte inn i første kvartal 2009. Fallet stoppet i andre kvartal og aktiviteten økte svakt i tredje og fjerde kvartal. Fra tredje til fjerde kvartal økte veksten med 0,3 prosent.

Etterspørselsesnedgang i både inn- og utland trakk aktiviteten ned i mange næringer. Eksportrettet industri og varehandel bidro sterkt til nedgangen i begynnelsen av året, mens forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned i andre halvdel av 2009. Økt aktivitet i offentlig forvaltning gjennom hele fjoråret dempet nedgangen i norsk økonomi.

Statistikken viser at industriproduksjonen økte med 0,1 prosent i fjerde kvartal, noe som var andre kvartal på rad med vekst. Sterk nedgang fra tredje kvartal 2008 til og med andre kvartal 2009 førte likevel til at aktiviteten falt med 5,8 prosent fra 2008 til 2009.

De private tjenesteytende næringene falt med 0,1 prosent i fjerde kvartal og bremset veksten i BNP for Fastlands-Norge. Finansiell tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned. For 2009 sett under ett gikk aktiviteten i tjenestenæringene ned med 1,0 prosent.

Statistikken viser ellers at det private forbruket var om lag uforandret fra 2008 til 2009, mens det offentlige konsumet økte med 5,2 prosent.

Bruttoinvesteringene i industrien falt med 34,2 prosent fra 2008 til 2009, men den kraftige nedgangen må ifølge SSB sees i sammenheng med et høyt investeringsnivå året før.

Norges handelsoverskudd ble redusert med nesten 30 prosent, eller om lag 140 milliarder kroner fra 2008 til 2009. Nedgangen kan i sin helhet forklares med fall i prisen på råolje, naturgass og andre petroleumsprodukter.