Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Mye bra i grønt industriløft

– Regjeringen viser med grønt industriløft at det handler om mer enn utvikling av ny teknologi. Veikartet for grønn industriutvikling gir gode rammer for utvikling, mener Treindustrien.

– Treindustrien er i utgangpunktet en grønn industri, med alle forutsetninger for å bidra positivt i en klimavennlig omstilling av industrien. Regjeringen viser i grønt industriløft forståelse for at det er et bredt sett av virkemidler og rammebetingelser som må være på plass for industriutvikling. Det er avgjørende med tilgang på kapital, da industriutvikling innebærer betydelige investeringer. Det er derfor svært positivt at Regjeringen vil mobilisere privat kapital i grønn retning og stille opp med målrettet risikoavlastning, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, i en pressemelding.

Hun peker på at tilgang på arealer, infrastruktur og konkurransedyktige rammebetingelser for transport også må være på plass for industriutvikling.

– Transport står for en betydelig del av kostnadene i skog- og trenæringen, der tømmer skal fraktes til industrien og byggematerialer ut til markedet. Treindustrien jobber mye med tilrettelegging for kostnadseffektive og klimavennlige transportløsninger, og er svært fornøyd med at Regjeringen vil utvikle en transportstrategi som bidrar til en mer industriell videreforedling av skog i Norge og reduserte klimagassutslipp, som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan, sier Finstad.

– Regjeringen har også fokus på å sørge for lønnsom anvendelse av sidestrømmene fra treindustri, slik at andre sektorer slik som for eksempel transportsektoren kan få tilgang på bærekraftig biodrivstoff produsert i Norge, heter det i meldingen.

– Det er også flere tiltak i det grønne industriløftet for å legge til rette for gode planprosesser og klargjøring av grønne industriområder og industriparker. Her bør man bygge videre på dagens industri som springbrett også for nye satsinger, sier Finstad.

–En forutsetning for industriutvikling er også stimulering av markedet for grønne produkter og løsninger. Et viktig tiltak her vil være klimakrav til byggenæringen. Regjeringen vil legge til rette for klimapartnerskap med ulike sektorer, og det vil være naturlig å følge opp dette i det arbeidet, sier Finstad.