Illustrasjonsfoto: Multiconsult.

Multiconsult-bistand for biomangfoldet i Møre og Romsdal

Rådgiverselskapet Multiconsult skal bistå Fylkesmannen i Møre og Romsdal med gjennomføring av naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for truet natur.

Arbeidet vil gå over to år gjennom en rammeavtale med mulighet for forlengelse, ifølge en pressemelding.

- Vi er svært glade for å kunne bistå Fylkesmannen i det viktige arbeidet med å bevare truet slåttemark og kystlynghei. Vi skal benytte vår solide kompetanse innen naturmangfold, og jobbe for å sikre ytterligere innsats og søkelys på området, sier Kristine Lien Skog, seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult.

Tradisjonell og ekstensiv jordbruksdrift
Prosjektet er del av den nasjonale satsingen mot tap av naturmangfold. Skjøtselsplaner er aktive tiltak på økologisk grunnlag, som gjennomføres for å opprettholde eller utvikle en ønsket kulturtilstand i et område. Slåttemark og kystlynghei er to av flere truede naturtyper som skal prioriteres av forvaltningen.

- Naturmangfoldet i Møre og Romsdal er tilknyttet en tradisjonell og ekstensiv jordbruksdrift. Driften har formet de artsrike kulturbetingede naturtypene gjennom århundre. Utarbeidelse av skjøtselsplaner sikrer at artsmangfoldet i de gjenværende områdene tas vare på, gjennom den tradisjonelle måten å drive jorda på, sier Kristine Lien Skog.

–Helt nødvendig biomangfold
De siste tiårene har både det norske og globale naturmangfoldet blitt betydelig redusert. Arealendringer som følge av utbygging av infrastruktur er en av de største årsakene til tap av naturmangfold. I tillegg kommer klimaendringer og ødeleggelse av villmark.

- Biomangfoldet er helt nødvendig for at økosystemene skal fungere, og blir vurdert som like kritisk for klodens fremtid som klimaendringene. Vi har et stort ansvar for å bevare det viktige naturmangfoldet rundt oss, sier Lien Skog.