Heidi Finstad

Motor i det største markedet i byggenæringen har stanset

Oslo lufthavn som hovedflyplass er motor i utviklingen i det største markedet for byggenæringen. Motoren har stanset.

Heidi Finstad

Administrerende direktør
Treindustrien

Kommunene på Romerike varsler dramatisk svikt i inntektene samtidig som koronakostnader knekker kommuneøkonomien. Dette gir også alvorlige konsekvenser for byggenæringen og for treindustrien i regionen. Luftfarten er enormt viktig for sysselsetting og aktivitet med avgjørende betydning for resten av næringslivet. Byggenæringen som landets største fastlandsnæring rammes hardt. Kommunene på Romerike som Ullensaker, Nittedal, Nannestad, Eidsvoll, Lillestrøm, Rælingen, og Lørenskog er store utbyggingsområder. Kommunene er også innkjøpere, byggherrer og eiendomsbesittere. Bare Lillestrøm varsler merutgifter på nærmere 240 millioner. Rælingen kommune har alene planlagt investeringer i kommunale bygg for 1,7 milliarder frem til 2030. I tillegg kommer løpende vedlikehold av bygg i driftsbudsjettet på 6 mill. pr. år. Mange reguleringsplaner til boligformål og næringsbygg i regionen er klare for realisering, bygging av boliger trues nå med å stoppe opp.

Når Oslo Lufthavn over natten stenges ned gir det dramatiske konsekvenser både på arbeidsledighet, kjøpekraft, og dermed næringsaktivitet i regionen. I Ullensaker alene er 1 av 3 arbeidsplasser borte over natten, arbeidsledigheten er på over 20 %.

Formannskapet i Ullensaker har vedtatt en tiltakspakke som skal styrke lokalt næringsliv og arbeidsmarked. Bruk av offentlige anskaffelser skal medvirke til raskt å gi aktivitet i mindre bedrifter, viktig også for entreprenører, håndverkere og industri i regionen. Ullensaker vil fremskynde innkjøp og forsere byggeprosjekter i kommunal regi. Planlagt vedlikehold av kommunens eiendommer skal forseres. Ullensaker kommune tar ansvar for å få fart i bygge- og anleggsnæringen og tiltakspakken skal endelig behandles av kommunestyret 21. april.

I krisepakkene som er vedtatt i Stortinget pr. nå er det ikke kommet tiltak som støtter opp om byggenæringens behov knyttet til å sikre sysselsetting og aktivitet fremover. Rammebetingelsene for kommuneøkonomien er heller ikke avklart i krisen. Vedvarende usikkerhet knekker i seg selv markedet. Ved å vente på revidert nasjonalbudsjett som vedtas av Stortinget i juni, vil virkningen av eventuelle tiltak først gi effekt etter sommeren. Da har byggenæringen tapt den viktigste tiden i markedet i 2020.

Usikkerheten i markedet må dempes nå. Rask avklaring av tiltak for å opprettholde aktivitet er nødvendig, det må komme tiltak før revidert statsbudsjett vedtas i Stortinget i juni.

Kommunene må kompenseres for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer gjennomføres og planer kan fremskyndes. Det må bevilges ekstraordinære midler for å forsere vedlikehold som allerede ligger i vedlikeholdsplaner. Når Ullensaker kommune tar ansvar og raskt vedtar tiltak, må Regjeringen og Stortinget vise samme handlekraft. Usikkerheten må dempes for næringslivet for å sikre arbeidsplasser ved å trygge kommunal økonomi nå.