Lite vindkraft i Norge

Til tross for Norges gode vindforhold, produserer norske landbaserte vindturbiner mindre kraft enn gjennomsnittet i andre europeiske land.

Med tilnærmet normale vindforhold i fjor produserte norske vindkraftverk 917 GWh, som er cirka 25 prosent lavere enn kraftverkseiernes egne anslag for normalproduksjon.

Det er til dels store forskjeller i kraftverkenes produksjon. For nye, større vindkraftprosjekter var resultatet noe bedre med en produksjon som var om lag 18 prosent lavere en forventet.

- Dette tyder på at resultatene kan bli bedre i framtiden etter hvert som erfaring og forskning gir grunnlag for å innføre teknologi og beregningsmetoder for best mulig plassering av vindturbinene, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Norge er det 18 vindkraftverk og 200 vindturbiner med en installert effekt på 429 MW vindkraft. Vindkraften står for 0,7 prosent av landets samlede kraftproduksjon.