Ledighetstallene uendret

Arbeidsledigheten og sysselsettingen har holdt seg så godt som uendret den siste tiden, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Etter en vekst fra 2004 og inn i starten på 2005 har ledigheten ifølge AKU holdt seg stabil den siste tremånedersperioden. Sesongjusterte tall for registrerte ledige hos Aetat har i den samme perioden vist en nedgang på 2.000 personer. Sysselsettingen økte med 4.000 personer de siste tre månedene. Ifølge SSB er dette innenfor feilmarginen, men det er likevel i tråd med den økende trenden som er registrert siden sommeren 2003.