Rekrutteringshuset Mork har siden oppstarten i 2005 rekruttert over 600 taktekkere til bransjen, i tillegg til å leie ut personell. Nå er de bekymret for tilgangen på kvalifisert arbeidskraft til markedet. Foto: Rekrutteringshuset Mork

- Kritisk mangel på taktekkere i Norge

Rekrutteringshuset Mork spesialiserte seg tidlig inn mot taktekker-markedet, og sier de aldri har opplevd en så prekær mangel på kvalifisert arbeidskraft innen dette yrket som i år. Det innebærer at de selv nå setter i verk flere tiltak for å lære opp flere i faget og skaffe ny kompetanse inn i markedet.

Fakta

- Morkgruppen AS eier Rekrutteringshuset Mork AS.

- Ble etablert i 2005.

- Opererer innen flere segmenter i byggenæringen og industrien.

- Omsatte for rundt 58 millioner kroner i 2017 – dette øker til rundt 72 millioner i 2018.

- Er medlem i TEF, NHO Service, StartBANK, Achilles, Sellihca og er Sertifisert arbeidsgiver.

Styreleder Svenn Gøran Mork og daglig leder Gøril Kjos Mork har siden 2005, da de etablerte bemanningsfirmaet, jobbet med å tilføre den norske takbransjen medarbeidere, primært fra det polske markedet.

– Norge har gjennom mange år hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, spesielt fra Polen. Vi alene har rekruttert over 600 taktekkere til denne bransjen, i tillegg til å leie ut personell. Nå er situasjonen en helt annen – tilgangen på kvalifisert arbeidskraft i det europeiske markedet er sterkt fallende – og vi ser at rekrutteringen i Norge over tid har vært og er altfor lav. Kombinert med en stadig økende aktivitet, begynner vi nå å nærme oss en kritisk situasjon for den norske takbransjen, mener Svenn Gøran Mork. Han er bekymret over trenden vi ser – og at utviklingen går i feil retning. Han peker på flere forhold som bidrar til en bekymringsfull trend.

(Klikk for større versjon)

– Det høye aktivitetsnivået, ikke minst i Polen, fører til at det ikke er like attraktivt for de utenlandske arbeiderne å komme hit. Europa er friskmeldt etter finanskrisen og aktiviteten i det polske markedet er rekordhøyt. Arbeidsledigheten i Polen er nå nær det norske nivået – og vi ser lønningene er på full fart oppover. Polen henter nå mye arbeidskraft fra Ukraina – og med det store lokale behovet for kvalifisert arbeidskraft, er det ikke like mange som ser fordelene av å komme til Norge. Det er fortsatt lønnsforskjeller, men ikke så store som tidligere, som igjen medfører at langt flere velger å bli hjemme nær familie og venner. Samtidig seg vi at færre tar yrkesfagutdanning i Polen, så det utdannes altfor få nye taktekkere. Dermed blir mangelen på kvalifiserte arbeidere mangelvare i Polen, noe som også da i stor grad vil påvirke Norge. I tillegg opplever vi også at mange av de som har jobbet en lengre periode her i Norge, velger å dra hjem til gode jobber og betingelser. En full effekt av dette har vi ikke sett før nå – og det blir stadig mer utfordrende, utdyper Svenn Gøran Mork.

– For dårlig rekruttering
Rekrutteringshuset Mork, som i år vil nå en rekordomsetning på rundt 72 millioner kroner, har vært tungt inne i den norske takbransjen gjennom mange år, og er blant annet medlemmer i Takentreprenørenes Forening (TEF), og følger dermed også tett med på arbeidet som gjøres for å få flere unge til å utdanne seg til tekkere her hjemme.

– Vi ser at det blir gjort noen gode tiltak, men det er ikke nok – og arbeidet er ikke koordinert i tilstrekkelig grad. Tilgangen på taktekkere fremover vil være et konkurransefortrinn for de som får fatt i kompetansen - men for de som ikke klarer å hente inn tekkere, vil dette være et hinder for videre vekst. Hver enkelt bransje må ta ansvar for rekrutteringen av kompetansen inn til sitt eget fag – så langt har ikke takbransjen lyktes med dette, sier Gøril Kjos Mork.

De to peker på at 2018 har vært et problematisk år for å klare å møte etterspørselen etter taktekkere.

– Situasjonen her hjemme har gått fra vondt til verre – og vi er nå nødt til å ta grep for å snu situasjonen. Vi etablerte oss allerede i 2007 med eget kontor i Warszawa. Nå setter vi i gang en større satsing for opplæring av taktekkere i Polen. Dette er ingen skole hvor de får fagbrev, men vi har etter så mange år interne ressurser med lang fartstid i Norge. Disse har vært utleid til våre kunder, men nå kan vi engasjere flere av våre beste folk for å lære opp nye potensielle tekkere i den praktiske delen av faget. Dette er et krevende arbeid å gå inn på, men vi ser at vi har kompetanse og mulighet til å starte denne satsingen, og vi bruker allerede store ressurser på denne opplæringen, forteller de to gründerne.

De har snakket om denne satsingen i mange år, men så etter hvert at tilgangen på tekkere ville falle dramatisk, og mener nå en slik satsing må til.

– Allerede høsten 2016 besluttet vi å starte en prosess med å finne talenter som kan bli gode taktekkere. Det vil si at vi ønsket å rekruttere unge mennesker som gikk på siste året på videregående skole eller søkte etter en mulighet til å lære seg et yrke – samtidig som de var innstilt på å jobbe deler av året i Norge. Vi startet et prøveprosjekt våren 2017 med 20 kandidater. De har hatt opplæring i Polen og mye praktisk arbeid ble gjennomført hos våre partnere i Polen frem til våren 2018. 17 av disse kandidatene har siden i vår jobbet som taktekkere og har kommet hit til Norge. Erfaringene har så langt vært meget gode, og vi kommer til å fortsette denne satsingen, sier Svenn Gøran Mork.

De har stor tro på at dette konseptet vil bidra til å få flere kompetente arbeidere til Norge.

Ser mot Europa
Ved siden av å hente arbeidskraft til Norge, ser Mork nå også store muligheter til å videreutvikle virksomheten i Polen.

– Vi er allerede sterkt til stede i Polen med eget selskap og egne ansatte. Som et ledd i etableringen av et nytt bemanningsselskap i Polen og vår satsing på å lære opp egne tekkere, er det naturlig å kontakte takentreprenører som befinner seg utenfor Norges grenser. Vi ser det som en realistisk målsetting å levere taktekkere til andre europeiske land fra 2020, legger Svenn Gøran Mork til. Han peker på at bemanningsbransjen i Polen fortsatt er relativt ung, og at veksten som nå skjer er noe de ønsker å være en del av.

– Det betyr at vi vil jobbe hardt både med å utdanne tekkere lokalt for det polske markedet i tillegg til en større satsing med å hente kompetent arbeidskraft hit til Norge, påpeker han.

Strengere krav
Bemanningsbransjen har den senere tiden opplevd at kravene til utleie av personell er skjerpet.

– Det nye regelverket endrer seg noe i praksis i forhold til tidligere. Dette betyr blant annet at våre ansatte har krav på fast stilling i en definert stillingsprosent, som igjen medfører mye mer planleggingstid per ansatt gjennom et helt år. Kombinert med redusert tilgang på kvalifisert personell, vil dette være med å presse prisene noe opp i denne delen av markedet, sier Gøril Kjos Mork.